Anayasa değişikliği halkoylamasında; İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139/1 sayılı Genelge taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla konu incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği halkoylaması çalışmalarının sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini içeren 139/1 sayılı Genelge’nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. Sonuç:

1- 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği halkoylaması çalışmalarının sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini içeren 139/1 sayılı Genelge’nin kabulüne, Genelge’nin kararın eki sayılmasına,

2- 298 sayılı Kanunun 18. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ilçe seçim kurullarınca Yüksek Seçim Kuruluna bildirilecek ihtiyaç durumuna göre geçici ilçe seçim kurullarının kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresinin Kurulumuzca ayrıca değerlendirileceğine,

3- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

4- Genelge’nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iletilmek üzere Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,

5- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 14/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

16 Nisan 2017 Pazar Günü Yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylamas1nda İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev Ve Yetkileri

Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Genelge;

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği halkoylamasında; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ile yapacakları işlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

İl, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini, seçim işlemlerinin düzenli, güvenli ve süresinde yürütülüp sonuçlandırılmasını düzenleyen hükümleri kapsar.

İl seçim kurulunun görev ve yetkileri MADDE 2¬

1) İl seçim çevresinde seçimlerin düzenli yürütülmesi için; il sınırları içerisinde ilçe seçim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak, kurullarda oluşacak boşalmalar sebebiyle görevli hâkimi belirlemek, personel görevlendirmek, güvenlik konularında en büyük mülki amir düzeyinde girişimlerde bulunmak suretiyle gerekli önlemleri almak, seçim işlerini denetlemek (298/16-1),

2) İlçe seçim kurullarına oy pusulalarını, oy sandıklarını ve diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek (298/16-2),

3) İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve derhal karara bağlamak (298/16-3),

4) İlçe seçim kurulu başkanlarınca sorulan hususları cevaplandırmak (298/16-4),

5) İl’e bağlı ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il birleştirme tutanağım düzenlemek ve il seçim sonucunu tespit etmek,

6) Karekodlu ve imzalı il birleştirme tutanağını (Örnek: 132) SEÇSİS uygulama tarama modülü marifetiyle taramak,

7) Kanunla ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe seçim kurulunun ve ilçe seçim kurulu başkanının görev ve yetkileri

MADDE 3- A- İlçe seçim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1) Sandık kurullarını oluşturmak (Bu yetki ilçe seçim kurulu başkamna aittir.), birden çok mahalle, semt veya mezradan oluşan muhtarlıklarda veya birbirine yakın köylerde seçim işlerinin düzenli yürütülebilmesi için gerekli görülüyorsa sandık kurullarının bir yerde toplanmasına karar verilmesi halinde bu durumu seçim gününden en az bir hafta önce sağlayarak duyurmak (298/5-2, 20-2),

2) Sandık kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak (298/20-4),

Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karşı veya doğrudan gelen itirazları itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye kadar karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),

3) Sandık kurulu başkanlarının ve birer üyesinin, 135/1 sayılı Genelge ve seçim kanunları ile kendilerine verilen görevler ve sorumluluklar, uygulamaya yönelik sandık iş ve işlemleri, oy vermenin usulü, oy sayımı ve dökümü esasları ile ilgili kurs düzenleyerek bu konuları öğrenmelerini sağlamak, bunların bu kursa katılmalarını ve devamlarım denetlemek,

4) Sandık kurulu başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını derhal cevaplandırmak (298/20-5),

5) Sandık kurullarına oy sandığı ve diğer seçim araç ve gereçlerini ulaştırmak, sandığın konulacağı yerler yetmediği takdirde gerekli önlemleri alarak kahvehane, lokanta gibi özel yer kiralamak (298/20-3, 74),

6) SEÇSİS’ten elektronik ortamda alman Anayasa değişikliği halkoylaması sandık sonuç tutanağında (Örnek: 129/A), her sandık için farklı sandık numarası ve karekod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210×297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.),

7) Sandık kurullarından (varsa geçici ilçe seçim kurullarından) gelen sayım ve döküm cetvelleri (Örnek: 129) ile sandık sonuç tutanaklarına (Örnek: 129/A) göre, ilçe birleştirme tutanağını (Örnek: 131), birden fazla ilçe seçim kurulu varsa 1 .İlçe Seçim Kurulu tarafından alman (Örnek: 131/1 Kurullar toplamı) tutanağını SEÇSlS’te elektronik ortamda düzenlemek, (Örnek: 129) (Örnek: 129/A) (Örnek: 131) (Örnek: 131/1 Kurullar toplamı) tutanaklarının karekodlu ve imzalanmış şekli ile SEÇSİS uygulama tarama modülü marifetiyle taramak ve bu tutanakları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek (298/20-6),

8) Halkoylaması sonuçlarına ilişkin bilgileri bir kez daha gözden geçirerek düzgün ve eksiksiz olarak il seçim kuruluna göndermek,

9) Halkoylaması işlemlerinin düzenli ve güven içinde yürütülmesi, sonuçların süratle alınması için gerekli bütün önlemleri almak, araç ve gereçleri sağlamak (298/20-1),

10) Kesin sonuçların bir an önce alınması ve ilânının sağlanması için, sandık kurulu başkanlarınca, seçim sonuçlarını içeren bilgi ve belgelerin en kısa yoldan ve en kısa sürede, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına ulaştırılmalarını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri önceden almak,

11) Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutukluların seçmen listesinin, askı gününden bir gün evvel gönderilmesini sağlamak,

12) Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutukluların oy kullanacağı sandığın konulacağı yeri cezaevi idaresinin görüşünü de alarak belirlemek, oy verme iş ve işlemlerini denetlemek,

13) Engelli ve 75 yaş ve üstü seçmenlerin erişimine uygun sandık konulacak yerlerin tespitini yapmak ve binaların giriş katlarında oy kullanmalarını sağlayacak tedbirleri almak (298/74),

14) En az 4 sandık kurulunun görev yapacağı binalara ait kurumların amirlerini veya onların yerine tespit edilecek bina sorumlularını görevlendirmek,

15) Siyasi partilerin seçim kuruluna bildirdikleri itiraza yetkili kişilere sandık çevresinde bulunabileceklerine ilişkin belge vermek (298/82-2),

16) Yerleşim yeri yurt dışında olup da, as
kı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içinde bulunanların, Adres Beyan Formunu Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde kayıtlarını yapmak,

17) Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona erenler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenlerin, kararı veren mahkemeden alacakları onaylı karar örneği ile dış temsilcilikler aracılığıyla veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtlarını yapmak,

18) Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak (298/20-7).

B- İlçe seçim kurulu başkanının görev ve yetkileri:

1) Oy verme hakkına sahip olduğu halde, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bina sorumlularımn, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin, ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, her birine seçmen olduğunu, halkoylamasmda oy kullanabileceğini gösteren sandık seçmen listesindeld bilgileri kapsayan belgeyi (Örnek: 142) vermek, (Bu kişiler görevli oldukları sandık bölgesinde oylarını kullanabilirler)

2) Görevli olan bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazıyla bildirmek (298/94).

(Seçim çevresi (il) dışından görevlendirilecek seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin listesi, 1 Nisan 2017 Cumartesi günü akşamına kadar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Bu listeler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 2 Nisan 2017 Pazar günü akşamına kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. 4 Nisan 2017 Salı günü akşamına kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca bu görevliler sandıklarla irtibatlandırılır.)

3) Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararlan ile verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev yerleri

MADDE 4- İlçe ve geçici ilçe seçim kurulları, Seçim Takvimi süresince bölgelerindeki bina sorumluları ve sandık kurulları ile iletişimi, malzeme ve evrak alışverişini en kolay gerçekleştirebilecekleri bir kamu binasında görev yaparlar.

Geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 5¬1) Sandık kurulu başkanları ve en az birer üyenin eğitimi için kurs düzenlemek dâhil gerekli önlemleri almak (Bu görev seçim kurulu başkamna aittir.) (298/18-3), Sandık kurulu başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını derhal cevaplandırmak ve sorunlarını çözmek (298/20-5),

2) Görev alanları içindeki; oy sandığı, diğer seçim araç ve gereçleri ile basılı evrakı güvenlik içinde sandık kurullarına teslim etmek, bağlı olduğu ilçe seçim kurulundan teslim alman tüm evrakın güvenliğini sağlamak (298/18-3),

3) SEÇSİS’ten elektronik ortamda alman Anayasa değişikliği halkoylaması sandık sonuç tutanağında (Örnek: 129/A), her sandık için farklı sandık numarası ve karekod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210×297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.),

4) Görev bölgesindeki işlerin düzenli ve güven içinde yürütülmesi ile sonuçların süratle alınması için gerekli önlemleri almak (298/18-3),

5) Oy verme sürecinde yapılacak şikâyet ve itirazlar ile geçici ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu tutanağındaki maddi hataları derhal inceleyip sonuçlandırmak,

6) Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karşı veya doğrudan gelen itirazları itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye kadar karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),

7) Sandık kurullarından gelen tutanaklara göre, görev alanına ilişkin ilçe birleştirme tutanağını düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ve varsa sandık ve ilçe birleştirme tutanağına itiraz dilekçeleri ile birlikte bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna derhal teslim etmek (298/18-3),

8) Geçici ilçe seçim kurulu, sandık kurulu ve “TERCİH” mühürlerini; bağlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmek,

9) Kanun hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları doğrultusunda birinci ilçe seçim kurulu başkanlığınca alınacak karar ve önlemlere uymak (298/20-7),

(Not: Bu kurullar, görev alanları içerisinde ilçe seçim kurullarının tüm yetkilerine sahiptirler.)

Sandık kurullarına seçimle ilgili araç ve gereçlerin sağlanması

MADDE 6- 135/1 sayılı Genelge’nin ilgili maddelerinde yazılı araç ve gereçler ile

gerekli diğer malzeme ilçe seçim kurulu başkanlığınca hazırlanır ve süresinde gereğine göre asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca sandık yerlerinde bulundurulması sağlanır.

Sayım ve döküm yerinin düzeni

MADDE 7- Asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları da, sandık kurulu başkanlarının sandık çevresinde alınacak güvenlik önlemlerine ve sandık alanında suç işlenmesi halinde sandık kurullarının yapacakları işlere ait yetkileri, sayım, döküm ve birleştirme işlerinin yapıldığı yerlerde kullanabilirler (298/82, 83, 108).

İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarınca seçim sonuçlarının birleştirilmesi ve denetlenmesi

MADDE 8- Sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarının (Örnek: 129/A) ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarında birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri açık olarak yapılır.

îlçe veya geçici ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında, o seçim çevresinde seçime katılan siyasi partilerin müşahitleri ile ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcileri istedikleri takdirde hazır bulunurlar. Bu işlemlerde hazır bulunanlara, birleştirme iş ve işlemlerini yakından takip edebilecekleri bir yer mutlaka ayrılır.

İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanağında yer alan bilgiler (Örnek: 129/A) SEÇSİS uygulamaları, seçim işlemleri-sandık sonuç girişi (SCM_017) ekranına girildikten sonra, karekodlu ve imzalı sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılır. Bu işlem tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır.

En son sandık sonuç tutanağı geldikten sonra, ilçe dâhilindeki bütün sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit edilir (Örnek: 131). Karekodlu ve imzalı ilçe birleştirme tutanakları da SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak taranır. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce seçim kesin sonuçları alınıncaya kadar siyasi partilerin SSPS aracılığıyla, bu birleştirme tutanaklarındaki bilgilere erişimi ve görüntülenmesinin devamı sağlanır.

Birleştirme işlemi için birden fazla tutanak kullanılmış ise, her tutanağa sıra numarası verilir.

İlçe birleştirme tutanağı imzalanmadan önce, birleştirmesi yapılan sandı
k sonuç tutanaklarındaki bilgilerin tamamını gösterir bir döküm cetveli, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerine de birer nüsha çoğaltılarak verildikten sonra, o tutanakta birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarında, “EVET” oyu verenlerin sayısı, “HAYIR” oyu verenlerin sayısı, ilçe seçim kurulunda, başkanın görevlendireceği memur üyelerden biri tarafından, yüksek sesle okunmak suretiyle, ilçe birleştirme tutanağına işlenen oy sayılarında yanlışlık olup olmadığı denetlenir. İlçe seçim kurullarında yeterli imkân olması halinde denetim işlemi hazır bulunanların izleyebileceği şekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir.

Başkan, denetim sırasında tespit edilen hataları denetim tutanağına (Örnek: 90/A),

SEÇSİS’te (SCM_017 1) “Sandık Sonuçları Günleme” ekrana işlemek üzere kurulun diğer

memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağında, ilçe seçim kurulunun adı, denetlenen seçimin türü ve çevresi ile denetim işlemi sırasında hatalı bilgi girişi yapıldığı tespit edilen sandıkların numarasını yazmaya elverişli bir cetvel yer alır. Denetleme sırasında, ilçe birleştirme tutanağına hatalı olarak işlenmiş sandık kurulu sonuç tutanakları bir kenara ayrılır. Denetim işlemi sonucunda, düzenlenen tutanak başkan ve üyelerce imzalanır. Denetim işlemi tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmişse, ayrılan sandık sonuç tutanaklarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ilçe birleştirme tutanağı, kurul başkanı ve üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilân edilir.

SEÇSİS’te (SCM_017_1) “Sandık Sonuçlan Günleme” ekranında hatalı bilgi girişi nedeniyle Denetim Tutanağı (Ömek:90/A) sandık bazlı düzenlenir. İlçe seçim kurulu kararına göre ilgili sandıklar için sonuç bilgi değişikliği yapılır. Denetim tutanağı bu ekrandan hazırlanır ve karekodlu olarak dökümü alınarak ilçe seçim kurulu tarafından imzalanır. İlgili sandıklar için Tarama SCNR_001 ekranında varsa ilçe seçim kurulu kararının taranması sandık sonuç tutanağındaki karekodun altında bulunan karekod numaralarının elle girişi ile sağlanır. Sonra karekodlu olan Denetim Tutanağının (Örnek: 90/A) taranması gerçekleştirilir. İlçe seçim kurullarınca denetim tutanağı düzenlenmiş sandıklar listesi (Örnek: 90/B) alınır. Örnek: 90/B’nin taranması SCNR_001 ekranında ilçe birleştirme tutanağındaki karekodun altında bulunan karekod numaralarının elle girişi ile sağlanır. Bu işlemlerden sonra Örnek: 131 sayılı tutanak yeniden düzenlendikten ve imzalandıktan sonra tekrar taranır.

İlçe birleştirme tutanağındaki bilgilere göre hazırlanacak tutanak özetinin onaylı bir sureti, ilçe seçim kurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir yere bir hafta süreyle asılmak suretiyle ilân edilir (Örnek: 131/A).

İlçe birleştirme tutanak özeti (Örnek: 131/A) ile denetim tutanağının (Örnek: 90/A) imzalı ve mühürlü birer sureti ilçe seçim kurulu başkanınca, kurulun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir. (298/108).

Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, her ilçe seçim kurulu, kendisine bağlı bulunan sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını birleştirdikten sonra, düzenleyeceği denetim ve birleştirme tutanak özetinin onaylı birer suretini, 1 numaralı (birinci) ilçe seçim kuruluna teslim eder.

Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçları, kendi düzenlediği özel tutanağa (Örnek: 131/1), sütun başlıkları altına toplam sayıları yazmak suretiyle birleştirme işlemini yapar. Birinci ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği ilçe birleştirme tutanak özetinin ilânı ile siyasi partilere verilmesi hususunda da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

İlçe birleştirme tutanağının ve özetinin onaylı birer sureti ilçe seçim kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa sürede il seçim kuruluna teslim edilir (Örnek: 131, 131/A ve varsa 131/1 Kurullar Toplamı).

Henüz adli teşkilatı kurulmayan ilçelerin seçim sonuçları; halen bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarınca o ilçelerin adları ile ayrı ayrı düzenlenip bildirilir.

Halkoylaması sonuçlarının il seçim kurullarında birleştirilmesi

MADDE 9- İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen birleştirme tutanaklarını toplar ve tamamlandığında Örnek: 132 sayılı İl Birleştirme Tutanağım

SEÇSİS’ten alır. Bu tutanakta yer alan bilgiler ile ilçe seçim kurullarından gelen Örnek: 131 ve varsa Örnek: 131/1 Kurullar Toplamı tutanaklarındaki bilgilerle denetler ve tutanağı imza altına alır.

Doğruluğu belirlendikten sonra il seçim kurulları Örnek: 132 ve 132/A sayılı tutanakları imzalayarak hazır bulunanlara ilân eder ve birer örneğinin de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile asılmasını sağlar.

Karekodlu ve imzalı Örnek: 132 sayılı İl Birleştirme Tutanağı SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak taranır.

Tutanak ve basılı evrak örneklerinin düzenlenmesi

MADDE 10- Bu Genelge’de sözü edilen bütün tutanak ve basılı evrak örnekleri eksiksiz olarak doldurularak, incelenip kontrol edildikten sonra yetkili kurulların başkan ve üyelerince imzalanır.

Halkoylaması il sonuçlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi

MADDE 11- Seçimi sonuçlandıran il seçim kurulları, düzenledikleri Örnek: 132 ve 132/A sayılı tutanakların birer örneğini onaylayarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderir (3376/8).

Halkoylaması ile ilgili belgelerin saklanması

MADDE 12- Hesaba katılan, katılmayan ve itiraz edilen oy pusulaları, sayım ve döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili her türlü evrak, sandık kurullarından gelen torbalar içinde ilçe seçim kurulu başkanın gözetiminde iki yıl süre ile saklanır. Yüksek Seçim Kurulunun izni olmadıkça hiçbir yere verilemez.

MADDE 13- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 tarih ve 2017/99 sayılı kararı ile “139/1 sayılı Genelge” olarak kabul edilmiştir. Karar için TIKLAYINIZ.Kaynak

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir