ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

Ders adı : arama Kurtarma Bilgisi Sınav Türü : Final LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR

Arama Kurtarma Bilgisi DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın rama Kurtarma Bilgisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Acil durumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Yerel kapasiteyi zorlar. B) Ekonomik ve sosyal faaliyetleri aksa r. C) Ölümlere veya yaralanmalara sebep olabilir. D) Yerel bir etki içerisinde gerçekleşir. E) Genel bir etkiye sahip r. 5. şağıdakilerden hangisi Gama Işınlarının özelliklerinden biri değildir? ) Öldürücü değildir. B) Çok süratlidir. C) Hissedilmez. D) Büyük bir etki hassasiye vardır. E) Kısa bir süre için tesirlidir. 2. Uluslararası rama Kurtarma Danışma Grubunun kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 6. I. İnsanlar ) FCSS II. Hayvanlar B) OSOCC III. Bitkiler C) VOSOCC IV. Elektronik ekipmanlar D) INSRG V. skerî araçlar E) UNDC Yukarıdakilerden hangilerinin üzerinde biyolojik silahların etkisi daha fazladır? 3. şağıdakilerden hangisi doğal afetlerin yöne minde koordinasyon olmamasının sonuçlarından biri değildir? ) Kaynakların etkin kullanımı zorlaşır. B) ynı iş birden fazla farklı paydaşlar tara ndan yapılır. C) Yetersiz müdahale durumu ortaya çıkabilir. D) fe n boyutu ve ih yaçları azalır. ) I ve V B) I, II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) II, III ve V E) Olumsuz etkiler daha çok görülebilir. 7. Bina triajı aşağıdaki amaçlardan hangisi için yapılır? 4. I. Solunum yolu II. Sindirim yolu III. Deri IV. Göz konjik vaları V. Cinsel tenasül organları ) Binanın enkaz kaldırma süresini hesaplamak için B) Binanın diğer binalara verdiği zararı hesaplamak için C) Kriz merkezlerinin sayısal değerleri belirlemesi, sınıflandırması ve hasar çeşidine göre acil yardım müdahale ekiplerini yönlendirmesi için D) STK’ların çalışmalarını sadece hafif hasarlı binalara yönlendirebilmesi için Yukarıdakilerden hangileri biyolojik savaş ajanlarının vücuda giriş yollarındandır? E) Hangi binaların yıkılacağına karar vermek için ) I, II ve IV B) II, III ve V C) III, IV ve V D) I, II, IV ve V E) I, II, III, IV ve V

4 8. şağıdakileren hangisi afetler sırasındaki davranış şekillerinden değildir? ) Çök Kapan Tutun B) Yerinde sığın C) Kilitlen Yat D) Tahliye (dışarı/içeri) E) yağa kalk 13. şağıdakilerden hangisi yavaş gelişen doğal afetlerden biridir? ) Deprem B) Seller C) Kuraklık D) Toprak kaymaları E) Çığ 9. şağıdakilerden hangisi afetlerden önce yapılan çalışmaların ana hedeflerinden biri değildir? ) Zarar görebilirlik ve risk analizi B) Lojis k hizmet planları C) Kurtarma ve acil yardım planları D) Hasar tespi E) Tatbikatlar 14. “Temel afet bilinci eği mi” içerisinde aşağıdakilerden hangisi verilmez? ) Toplanma bölgesi bilgisi B) Temel literatür bilgisi C) Temel arama kurtarma bilgisi D) fet ve acil durumlar sonrası neler yapılması gerek ği E) fet ve acil durumlar esnasında yapılması gerekenler 10. Tehlike avının amacı aşağıdakilerden hangisidir? 15. fet psikolojisi eği mi kimlere verilmez? ) Evimiz ya da çalışma ortamımız içerisinde bize risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak B) Binaları depreme karşı güçlü hâle ge rmek C) Bulunduğumuz binadan tahliye planı yapmak D) Yangın tatbika yapmak E) Zorunlu Deprem Sigortası yap rmak ) rama kurtarmacılara B) İlk yardımcılara C) İ aiyecilere D) Temel afet bilinci eği mi alan kişilere E) fet ve acil durumlarla ilgili sivil toplum kuruluşları gönüllülerine şağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemi değildir? ) Pusulaya bakmak B) Kutup Yıldızı’na bakmak C) Camilere bakmak D) Karınca yuvasına bakmak E) Rüzgar yönüne bakmak şağıdakilerden hangisi haya devam e rmede temel gereksinimlerden biri değildir? ) İçecek B) teş ve ısınma C) Yiyecek D) Barınma E) ydınlatma şağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemlerinden biri değildir? ) Kimyasal biyolojik radyolojik ve nükleer (KBRN) analizi B) Check listeleri C) Normal sistemden sapma ve etkileri analizleri D) Tehlike ve çalışılabilirlik analizi E) Hata ağacı analizi Çok tehlikeli işlerde risk değerlendirmesi hangi aralıklarla yenilenmelidir? ) 2 yılda bir B) 3 yılda bir C) 4 yılda bir D) 5 yılda bir E) 6 yılda bir

5 18. Kamyona yüklenmiş çimento torbalarının elle indirilmesi yerine vinç ile indirilmesi aşağıdaki risk kontrol tedbirlerinden hangisine girmektedir? ) Tehlikelerin ortadan kaldırılması B) Tehlikeli olanın daha az tehlikeli olanla değiş rilmesi C) Mühendislik önlemlerinin uygulanması D) İşaretler/uyarılar veya idari önlemler E) Kişisel koruyucu donanımlar 22. fet haberleşmesinde uzman olan kişinin coğrafi koordinasyon için aşağıdaki becerilerden hangisine sahip olması gerekir? ) Harita, GPS ve pusula okuma B) Kayaçların özelliklerini bilme C) Jeoteknik koşulları bilme D) tlas bilgisi E) Mors alfabesini bilme şağıdakilerden hangisi telsiz kullanımında dikkat edilecek hususlardan biri değildir? ) Hiçbir şey zorlayarak takılmamalı ve çıkarılmamalıdır. B) Her cins sıvı, telsiz cihazlarından uzak tutulmalıdır. C) Cihazlar, toz, çamur vb. pisliklerden uzak tutulmalıdır. D) Cihazlar darbelerden korunmalıdır. E) Cihazlar anteninden tutularak taşınmalıdır. Kendi frekansının dışındaki frekanslara da sarkma yapmaya ne ad verilir? ) Enterferans B) Frekans C) Periyot D) Girişim E) Bant İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara ne ad verilir? ) Tehlike B) İş sağlığı ve güvenliği C) Sağlık D) Güvenlik E) Risk analizi İş yerindeki sağlığı etkileyen madde ve etkenlerin saptanması, düzeylerinin ölçülmesi ve gerek ğinde kontrol al na alınması gibi teknik konulara ne ad verilir? ) İş hijyeni B) Tehlike C) İş sağlığı ve güvenliği D) İş sağlığı 21. I. Her isteyen amatör telsiz kullanabilir. II. Telsiz elektroniği dalında sınav başarısı gerekir. III. Mevzuat ve telsiz işletme dallarında sınav başarısı gerekir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri amatör telsizci olabilmek için gerekli şartlardandır? ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 25. E) Güvenlik şağıdakilerden hangisi iş yeri ortam faktörleri arasında yer alan fiziksel etmenlerden biri değildir? ) Gürültü B) Titreşim C) Basınç D) Mobbing E) Sıcaklık

6 rama ve Kurtarma Bilgisi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın rama ve Kurtarma Bilgisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi afet döngüsünün dört ana evresinden biri değildir? ) Zarar azaltma B) Hazırlık C) Müdahale D) Planlama E) İyileş rme 4. şağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarda haya idame etmek için gereken beş temel unsurdan biri değildir? ) Haya a kalma isteği B) Yiyecek C) Giyecek D) İçecek E) Barınma 2. Tehlike anında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? ) fet ve acil durum çantası hazırlama B) Deprem tatbika yapma C) Zorunlu deprem sigortası yap rma D) Yangın güvenliği sağlama E) fet sırasında ve sonrasında zarar verecek eşyaları sabitleme 5. şağıdakilerden hangisi doğada bulunan su kaynaklarını dezenfekte etmek için kullanılan yöntemlerden biri değildir? ) Kum ve çakıl taşları kullanarak damıtma yapmak B) Çevreden bulunan pet şişeleri su ile doldurup ateşte kaynatmak C) Suyun güneşte ısınmasını sağlamak D) Bambu gibi ağaçların içine su koyup, kaynatmak E) Matara ile suyu kaynatmak 3. I. Çök-kapan-tutun II. Yerinde sığınak III. Kilitlen – yat IV. Tahliye Yukarıdakilerden hangileri deprem anında yapılmalıdır? ) I ve II B) I ve III 6. şağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetlerden biri değildir? ) Deprem B) Kuraklık C) Toprak kayması D) Çığ E) Sel C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

7 7. Sağlık Bakanlığının 2011 Yılı İlk Yardım Yönetmeliği nin 16. maddesi gereğince tüm kurum ve kuruluşlar her 20 personel için kaç ser fikalı ilk yardımcı bulundurmak zorundadır? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) şağıdakilerden hangisi amatör radyo haberleşmesinde kullanılan modülasyon çeşitlerinden biri değildir? ) SSB B) M C) FM D) VW E) KSK 8. Risk analizinde aşağıdakilerden hangisi raporlama kısmında bulunmaz? ) Yapılan risk tespitlerinin değerlendirilmesi B) Çalışmadaki tüm ekip riskleri C) Kurumsal organizasyon D) İkincil bir afete dönüşme olasılığı E) Oluşabilecek sonuçlar 12. şağıdakilerden hangisi afet acil haberleşme personelinin sahip olması gereken bilgilerden biri değildir? ) cil durum networkleri B) Modülasyon bilgisi C) Frekans bilgisi D) nten bilgisi E) Richter ölçeği bilgisi 9. Muhtemel bir olayın meydana gelme olasılığının derecelendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Çok küçük olasılık: 0 B) Küçük olasılık: 1 C) Orta dereceli olasılık: 2 D) Yüksek olasılık: 3 E) Çok yüksek olasılık: cil durum, sağlık bilgisi trafiği veya QUF kısaltması duyulduğunda ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? ) S.O.S sinyali vermeye başlayın. B) Cihaz belgelerinizi kontrol edin. C) Göndermeyi durdurup dinlemeye geçin. D) Dinlemeyi durdurup komut iletmeye geçin. E) Cihazı kapa n MHz frekans aralığı hangi bant aralığındadır? ) VLF B) MF C) UHF D) SHF E) EHF 14. şağıdakilerden hangisi acil durum yöne mi aşamalarından biri değildir? ) Zarar azaltma B) Programlama C) Hazırlık D) Müdahale E) İyileş rme

8 15. şağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarına örnek olamaz? ) Bir nehre veya su kaynağına yapılara zarar vermemesi için bent çekilmesi B) Binanın kanalizasyonunun, su yollarının ve musluklarının kontrol edilmesi C) Isıtma, havalandırma, klima veya diğer elektrikli malzemelerin gözden geçirilmesi gerekli ise sabitlenmesi D) İş yerindeki yapıların deprem standartlarına göre güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi 19. şağıdakilerin hangisi TG (Toplum fet Gönüllüleri) Eği m Modülü nde öncelikle hedeflenen gruplarından biri değildir? ) Sivil savunma uzmanları B) Sivil savunma gönüllüleri C) rama kurtarma birliği çalışanları D) Emniyet teşkila çalışanları E) Sivil toplum kuruluşları üyeleri E) Senaryolarla ilgili acil durum ekipmanlarının önceden hazırlanması 16. şağıdakilerden hangisi doğal afetler arasında yer almaz? ) Sel B) Deprem C) sit yağmurları D) Heyelan E) Kasırga 20. şağıdakilerden hangisi UNDC ın dört ana unsurundan biri değildir? ) Strateji B) Ekipman C) Personel D) Prosedürler E) Yöntem 17. fet ve cil Durum Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürüten aşağıdakilerden hangisidir? ) Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı B) İçişleri Bakanı C) Başbakanlık Müsteşarı D) FD Başkanı E) Kızılay Derneği Genel Başkanı 21. Radyolojik ve nükleer risklerin kaynağı aşağıdakilerden hangisi değildir? ) Savaş yoluyla a lan füzeler B) Büyük uçak kazaları C) Tıbbi görüntüleme cihazları D) Nükleer denizal lar E) Nükleer santraller 18. Düşman saldırılarına, tabii afetlere, sabotajlar ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, haya öneme sahip her türlü resmî ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin devamı için acil tamir ve ıslahı, korunma gayretlerinin sivil halk tara ndan azami sure e desteklenmesi ve afet sonrası maneviya n muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı önlem ve faaliyetlere.. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? 22. şağıdakilerden hangisi ısı radyasyonunun özelliklerinden biri değildir? ) Devamlıdır. B) Çok hızlıdır. C) Çevre sıcaklığını aniden yüksel r. D) Mesafe ile artar. E) Nüfuz hassasiye yoktur. ) risk analizi B) koruma C) iyileş rme D) sivil savunma E) acil yöne m

9 23. Türkiye de sağlık ve hijyen çalışmaları hangi kurum tara ndan yürütülür? ) ile hekimleri B) Halk Sağlığı Kurumu C) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi D) Sağlık ocakları E) Devlet hastaneleri sayılı Sivil Savunma Kanunu çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? ) B) C) D) E) şağıdakilerden hangisi İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin kısal lmış yazılımıdır? ) OSOCC B) OCH C) RDC D) INSRG E) UMKE

10 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ – ÖF ÇIKMIŞ SORULR CEVP NHTRLRI Ders dı : rama Kurtarma Bilgisi Sınav Türü : Final Yılı E D D E B C E D E E C C D B E D B D 2015 D E E C C B C E C E E C E C C D C B D B B B SINVLRINIZD BŞRILR DİLERİZ…

11

12

13 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : rama Kurtarma Bilgisi Sınav Türü : Bütünleme LİSNS TMMLM ÇIKMIŞ SORULR.

14 rama Kurtarma Bilgisi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın rama Kurtarma Bilgisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Can ve mal kayıplarına neden olan, sosyoekonomik düzen ve etkinliklere zarar veren duruma ne ad verilir? 5. şağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler fet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDC) sisteminin unsurlarından biri değildir? ) Tehlike ) Personel B) Olay B) Yöntem C) fet C) Yöne m D) Kaza D) Prosedürler E) Risk E) Ekipmanlar 2. fet ve acil durum hizmetlerinin düzenlenmesi, koordinasyonu ve denetlenmesinden hangi kurum sorumludur? 6. şağıdakilerden hangisi ısı radyasyonlarının özelliklerinden biri değildir? ) Başbakanlık ) Devamlıdır. B) Valilik B) Yavaş r. C) Kaymakamlık D) Belediye E) FD C) Çevre ısısını ani olarak yüksel ğinden geniş çapta yangınlara sebep olur. D) Mesafe ile azalır. E) Nüfuz hassasiye yoktur. 3. Mahalle afet kurullarına başkanlığı kim yapar? ) Belediye başkan yardımcısı 7. rama kurtarma ekibinin kurulması ve donanımlarının sağlanması, afet yöne mi evrelerinden hangisini kapsar? B) Muhtar ) Zarar azaltma C) Gönüllü koordinatörü B) Müdahale D) Lojis k sorumlusu C) Risk E) İmam D) İyileş rme 4. şağıdakilerden hangisi İl fet ve cil Durum Müdürlüklerinin görevlerinden biri değildir? ) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek 8. E) Düzenleme şağıdakilerden hangisi deprem çantasının özelliklerinden biri değildir? B) fet ve acil durumlara ilişkin eği m faaliyetlerini yapmak veya yap rmak ) Temel malzemeler haricinde aile bireylerinin özelliklerine göre düzenlenmelidir. C) fet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek B) Oluşturulan çanta kolay taşınabilir ve afet sırasında ve sonrasında kolay ulaşılabilir olmalıdır. D) İl afet ve acil durum yöne m merkezini yönetmek C) Haya devam e rmeyi kolaylaş rmalıdır. E) İlgili mevzua a yer alan seferberlik ve savaş planlarını yapmak D) Su geçirmez özellikte olmalıdır. E) Çantanın fermuarları kilitlenmelidir.

15 9. Pusulaların renkli ucu hangi yönü gösterir? ) Güney B) Ba C) Doğu D) Kuzey E) Kuzeyba 14. cil durum hâlinde “sağlık bilgisi trafiği” veya “QUF” kısaltması duyulduğu anda ne yapılmalıdır? ) S.O.S sinyali vermeye başlayın. B) Cihaz belgelerinizi kontrol edin. C) Bulunduğunuz yerden uzaklaşın. D) Dinlemeyi durdurup komut iletmeye geçin. E) Göndermeyi durdurup dinlemeye geçin Kimya endüstrisindeki özel tehlike potansiyelleri için geliş rilen risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Normal sistemden sapma ve etkileri analizleri B) Tehlike ve çalışılabilirlik analizi C) Hata ağacı analizi D) Kaza sonuç analizi E) Tehlike analizi ve kri k kontrol noktaları Benzen yerine tolüen kullanımı aşağıdaki risk kontrol tedbirlerinden hangisine girmektedir? ) Tehlikelerin ortadan kaldırılması B) Tehlikeli olanın daha az tehlikeli olanla değiş rmesi C) Mühendislik önlemlerinin uygulanması D) İşaretler, uyarılar veya idari önlemler E) Kişisel koruyucu donanımlar Her meslekte çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerdeki iyilik hâllerini en yüksek düzeye çıkarma ve bu düzeyi sürdürme çalışmalarına ne denir? ) Tehlike B) İş sağlığı ve güvenliği C) İş sağlığı D) Güvenlik E) Risk analizi Türkiye’de, çalışan insanı koruma hareketleri ilk olarak hangi yılda ve hangi düzenleme ile başlamış r? ) 1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi B) 1869 yılında Maadin Nizamnamesi C) 1875 yılında Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden melesinin Hukukuna Müteallik Kanun D) 1971 yılında 1475 sayılı İş Kanunu 12. Kaza sonuç analizinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? E) 2013 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 13. ) Herhangi bir tehlikeli olayın yaratabileceği senaryolar analiz edilir. B) naliz edilecek sistemin sınırlarının çizilmesi gerekir. C) Birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır. D) Kazaların sıklığı ve/veya olasılıkları sayısal olarak belirlenebilir. E) Hata ağacı analizi yapılır. Telsiz batarya ömrünü mümkün olduğunca uzatmak için aşağıdakilerden hangisine uyulmamalıdır? ) Cihaz sesi azami seviyede açılmalıdır. B) Haberleşmeye düşük güç ile başlanmalıdır. 17. Uluslararası saha koordinasyonu sisteminde Türkiye’nin resmî birim temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? ) nkara fad Sivil Savunma ve rama Kurtarma Birlik Müdürlüğü B) İstanbul fad Sivil Savunma ve rama Kurtarma Birlik Müdürlüğü C) Erzurum fad Sivil Savunma ve rama Kurtarma Birlik Müdürlüğü D) Bursa fad Sivil Savunma ve rama Kurtarma Birlik Müdürlüğü E) Bolu fad Sivil Savunma ve rama Kurtarma Birlik Müdürlüğü C) Bataryalar soğuk ortamlarda çalış rılmamalıdır. D) Gereksiz konuşmalardan kaçınılmalıdır. E) Operasyonlarda kısa cümlelerle ile şim kurulmalıdır.

16 18. şağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Sekretaryası içinde yer alan İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCH) görevlerinden biri değildir? ) Ortak stratejiler geliş rilmesi B) Durum ve ih yaç değerlendirmelerinin yapılması C) Koordinasyon forumlarının organize edilmesi D) Kaynakların kullanılmaması E) Koordinasyon mekanizmalarının ve araçlarının yöne lmesi 19. şağıdakilerden hangisi fet cil Durum Müdürlüğünün (rama Kurtarma Birlikleri) görevlerinden biri değildir? ) İl genelinde halkın bilinçlenmesine yönelik afet acil durum eği mleri vermek B) fet ve acil durumlarla ilgili planlamalar yapmak C) Sivil savunma planlarını, sabotaj planları ve diğer planları onaylamak D) İmar planları yapmak E) İl genelinde, komşu illerde ve ulusal afet durumlarında gerekli müdahaleleri yapmak; resmî ve gönüllü ekiplerin organizasyonunu yürütmek 20. şağıdakilerden hangisi acil durum hizmet grupları sorumlusunun yapacağı işlerden biri değildir? ) Olayın boyutuna ve türüne göre alan yöne m yetkilisini/olay yeri yöne cisini belirler ve koordine eder. B) lanlardaki tüm çalışmaları yöne r. C) landan, alan yöne m yetkilisi kanalıyla gelen raporları değerlendirir ve il afet yöne m merkezi başkanına ile r. D) Üst düzey yetkililerden gelen emir ve talimatları da alt birimlere aktarır. E) Merkezden ve alan yöne m yetkilisinden gelen talimatları ekip amirlerine ile r.

1. şağıdakilerden hangisi teknolojik afetlerden biridir? ) Kasırga B) Ozon tabakasının incelmesi C) Sel D) Deprem E) Çığ 4. Sivil korunma etkinlikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Sivil korunma etkinlikleri, afet öncesi ve afet anını kapsar. B) Sivil korunma etkinliklerinde, afet öncesi hazırlık önemli yer tutar. C) Sivil korunma etkinlikleri, savaş dönemlerini kapsamaz. D) Sivil korunma etkinlikleri arasında eği m çalışmaları yer alır. E) fet sonrasını kapsar. 2. fetlerde aşağıda verilen hangi seviye ve etki derecesinde uluslararası desteğe ih yaç duyulduğu öngörülmektedir? ) 1. seviye B) 2. seviye C) 3. seviye D) 4. seviye E) 5. seviye 5. şağıdakilerden hangisi İl fet ve cil Durum Müdürlüklerinin görevlerinden biri değildir? ) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek B) Seferberlik ve savaş planları yapmak ve bunları uygulamaya koymak C) İl afet ve acil durum yöne mi merkezini yönetmek D) fet ve acil durumlara ilişkin eği m faaliyetlerini yapmak veya yap rmak E) fet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek 3. fet ve cil Durum Koordinasyon Kurulu Başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yürütür? ) FD Başkanı B) Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı C) İçişleri Bakanı D) Başbakanlık Müsteşarı E) Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı 6. şağıdakilerden hangisi UNDC ın dört ana görevinden biridir? ) fetlerden etkilenen ülkeye müdahale ekipmanı sağlamak B) fetlerden etkilenen ülkeye arama kurtarma ve bbi müdahale komuta merkezi kurmak ve yönetmek C) macını gerçekleş rebilmesi için önceden tanımlanmış ve üzerinde anlaşılmış çalışma yöntemleri almak D) fetlerden etkilenen ülkeye kriz masası kurmak E) fetlerden etkilenen ülkede hasar tespi yapmak 2015PS13-1 2

18 7. I. Solunum yolları II. Sindirim yolları III. Deri IV. Göz konjonk vaları V. Cinsel tenasül organları Yukarıdakilerden hangileri biyolojik savaş ajanlarının vücuda giriş yollarındandır? ) I ve II 10. şağıdakilerden hangisi yapısal unsurlar açısından deprem yönetmeliği kapsamında dikkat edilecek hususlardan biri değildir? ) Binanın yetkili mühendisler kontrolünde yapılması B) Binanın eği mli usta ve kalfalarla projeye uyumlu yapılması C) Binanın bulunduğu bölgenin zemin özelliklerine uygun yapılması D) Doğru miktar ve kalitede inşaat malzemesi kullanılması E) Binanın dış görünümü B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, III, IV ve V E) I, II, III, IV ve V 8. Tehlike kaynağında meydana gelen bir tehlikenin kontrol al na alınamaması sonucu oluşan duruma denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) kaza B) afet C) risk 11. şağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarda haya idame e rmek için gereken beş temel unsurdan biri değildir? ) Haya a kalma isteği B) Yiyecek C) İçecek D) Giyecek E) Barınma D) zarar E) acil durum 9. fet anında aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlış r? ) Çök kapan tutun B) Yerinde sığınak C) Kitlen yat D) Tahliye (dışarı- içeri) E) Depremde asansörle tahliye 12. Yön bulma yönteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? ) Camiler B) Kiliseler C) Kutup yıldızı D) Rüzgârın geliş yönü E) Mezar taşları 2015PS13-1 3

19 13. şağıdakilerden hangisi insan kaynaklı afetlerden biridir? ) Çığ B) Deprem C) Sel D) Nükleer kazalar E) Fır nalar 17. Telsiz telefon (mikrofon ile) haberleşmesinde uluslararası kurallara göre tehlike anında yapılan çağrı aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır? ) SVE B) MYDY C) CQ D) HELP E) SOS 14. Sağlık Bakanlığının 2011 yılı İlk Yardım Yönetmeliğ nin 16. maddesi gereğince tüm kurum ve kuruluşlar her 10 personel için kaç ser fikalı ilk yardım personeli bulundurmak zorundadır? ) 1 B) 2 C) 3 D) CW (Mors)’un ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Herkes kolayca öğrenebilir. B) Dinlemek kanunen yasaklanmış r. C) Kullanım için lisans almak gerek rmez. D) En kötü hava koşullarında bile haberleşmeye imkân verir. E) Herkes kolayca kullanabilir. E) Maruziyet olasılığının sayısallaş rılması için kullanılan aşağıdaki eşleş rmelerden hangisi doğrudur? ) Çok küçük olasılık: 1 B) Küçük olasılık: 3 C) Orta dereceli olasılık: 5 D) Yüksek olasılık: 7 E) Çok yüksek olasılık: şağıdakilerden hangisi, afet acil haberleşme personelinin sahip olması gereken bilgilerden biri değildir? ) Richter ölçeği bilgisi B) Modülasyon bilgisi C) Frekans bilgisi D) nten bilgisi E) cil durum networkleri 16. şağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinde mühendislik önlem uygulamalarından biridir? ) Otomasyon B) Tecrit (ayırma) C) Uzaklaş rma D) Chiller sisteminin izole edilmesi E) Doğal havalandırma 20. şağıdakilerden hangisi acil durum yöne minin aşamalarından biri değildir? ) Zarar azaltma B) Programlama C) Hazırlık D) Müdahale E) İyileş rme 2015PS13-1 4

20 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ – ÖF ÇIKMIŞ SORULR CEVP NHTRLRI Ders dı : rama Kurtarma Bilgisi Sınav Türü : Bütünleme Yılı E B E C B B E D B B E E C B D D E 2015 B D D C B C E C E E D D D D B D B SINVLRINIZD BŞRILR DİLERİZ… LİSNS TMMLM ÇIKMIŞ SORULR

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir