Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Ata Aöf Sağlık Yönetimi 4. Sınıf Çalışma ilişkileri ve Etik Sınav Soru Testi

admin
Ocak 12, 2017

Ata Aöf Sağlık Yönetimi 4. Sınıf Çalışma ilişkileri ve Etik Güz Final Sınav Soru Testimiz toplamda 70 soru olup 8 ve 14. ünitelerden taranarak çıkarılmıştır. Ata Aöf Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama okuyan arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

Ata Aöf Sağlık Yönetimi

Çalışma İlişkileri ve Etik

 

 1. Bireysel anlamda çatışma, aynı derecede güdüleyici kuvvete sahip, fakat birbiriyle ters yönde olan iki dürtünün, bireyde aynı anda ortaya çıkması durumuna ne denir?
  1. içsel çatışma
  2. örgütsel çatışma
  3. ters çatışma
  4. kavram
  5. rasyonel
 2. Aşağıdakilerin hangisi çatışmanın temel unsurlarından değildir?
  1. Anlaşmazlık,
  2. zıtlaşma
  3. uyumsuzluk,
  4. birbirine ters düşme
  5. hakkaniyet
 3. Bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına aksamasına neden olan anlaşmazlık durumu aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Örgütsel çatışma;
  2. ters çatışma
  3. planlı çatışma
  4. ego
  5. rasyonellik
 4. yarışma halindeki tarafların amaçlarını uzlaştırmanın mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkan olguya ne denir?
  1. kavram
  2. örgütsel çatışma
  3. rekabet
  4. işbirliği
  5. anlam
 5. Aşağıdakilerden hangisi Örgütsel çatışma alanlarınından değildir?
  1. Örgütsel amaçlarla bireysel amaçlar arasındaki çatışma
  2. Örgüt içinde farklı gruplar ve bölümler arasında çatışma
  3. Biçimsel ve doğal örgüt arasında çatışma
  4. Aşırı uçlarda yer alan çatışma
  5. Birey ile işi arasında çatışma
 6. Aşağıdakilerden hangisi Çatışma süreci aşamalarından değildir?
  1. Gizli çatışma
  2. Algılanan çatışma
  3. Hissedilen çatışma
  4. Kapalı çatışma
  5. Açık çatışma
 7. Bireysel düzeydeki çatışmalar hangi nedenlerden doğabilir?
  1. tutumlar,
  2. kişilik özellikleri
  3. bireysel ihtiyaçlar
  4. stres
  5. hepsi
 8. Aşağıdakilerden hangisi iletişime ilişkin nedenlerden değildir?
  1. Sosyal psikolojik anlamda çatışmalara neden olan temel faktörler
  2. anlam güçlükleri
  3. yetersiz bilgi alışverişi
  4. iletişim kanallarının bozukluğu
  5. Sürüklenme
 9. Aynı örgütteki kişilerin, kişisel farklılıkları, çıkarları, beklenti ve hedef farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan çatışma hangisidir?
  1. Kişinin Kendi Kendiyle Çatışması:
  2. Kişiler Arası Çatışma:
  3. Kişiler ve Grupların Çatışması:
  4. Örgütler Arası Çatışma:
  5. Farklı Örgütlerdeki Kişiler Arasındaki Çatışma:
 10. Kişinin hangi işi yapmasının daha yararlı olacağını bilememesi ve belirsizlikler olduğu durumlarda yaşanan çatışma türü hangisidir?
  1. Kişinin Kendi Kendiyle Çatışması:
  2. Kişiler Arası Çatışma:
  3. Gruplar Arası Çatışma:
  4. Örgütler Arası Çatışma:
  5. Farklı Örgütlerdeki Kişiler Arasındaki Çatışma:
 11. Organizasyonu amaçlarına ulaşmaktan alıkoyan ya da en azından geciktiren, amaçları gerçekleştirmeye katkıda bulunmayan çatışma hangi çatışmadır?
  1. Yakıcı Çatışmalar
  2. Yapıcı çatışmalar
  3. Dikey çatışma
  4. Yatay çatışma
  5. Yıkıcı Çatışmalar
 12. Çatışmanın yapısı analiz edilirken, aşağıdaki soruların hangilerinin cevapları aranır?
  1. Çatışmanın nedeni nedir ve çatışmanın tarafları kimlerdir?
  2. Anlaşmazlığı başlatan ve sürdüren görünürde olmayan gizli nedenler nelerdir?
  3. Anlaşmazlığın çözümü için tarafların takındıkları tutumlar nasıldır?
  4. Muhtemel çözüm sonucunda hangi tarafın ne tür bir çıkar ve güç kaybı olabilecektir?
  5. Hepsi
 13. ………. yaşamın döngüsündeki hızın artışından kaynaklanmakta, bir bakıma “modern” yaşam tarzının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
  cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

  1. Stres
  2. örgütsel
  3. Doğa
  4. Türler
  5. Kriz
 14. Aşağıdakilerin hangisi stres kaynalıdır?
  1. organizmada sıkıntı
  2. gerginlik
  3. dikkat dağınıklığı ve çöküntü
  4. güvensizlik
  5. hepsi
 15. özelliklerine sahip olan insanlar; katı, endişeli, içe kapanık, ağırbaşlı, asosyal, aşırı kontrollü ve kendisiyle ilgili olmayan sorunları bile, kendisiyle ilişkiliymiş gibi sanma özellikleri gösteren kişilik hangisidir?
  1. Temel kişilik
  2. İçe dönük kişilik
  3. Nevrotik kişilik
  4. Dışa dönük kişilik
  5. hiçbiri
 16. Aşağıdakilerden hangisi Sutherland ve Cooper’e göre “A tipi” bir kişiliğin gösterdiği tipik davranış özelliklerinden değildir?
  1. Sınırlı zaman ve aşırı iş yükü koşulları altında uzun süre çalışabilirler,
  2. Sık sık tatillerini kısa keserek işe dönerler, hatta tatil yapmayabilirler.
   Eve iş götürürler ve hafta sonları bile çalışırlar.
  3. iş durumunun çalışmalarını engellemelerinden şikâyet ederler.
  4. İş ortamında engellendikleri hissini duyarlar, astlarının faaliyetlerine kızarlar ve üstlerinin onları anlamadıklarını düşünürler.
  5. Hepsi
 17. sosyal ve psikoloji çevre ile kavgalı olmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan sendrom hangisidir?
  1. Tip A sendromu
  2. Tip B sendromu
  3. Tip C sendromu
  4. Tip D sendromu
  5. Tip E sendromu
 18. Görevin yapısından kaynaklanan temel stres kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?
  1. İş Yükünün Fazla Olması.
  2. Vardiyalı Çalışma Düzeni.
  3. Üstlenen Rolün Özellikleri.
  4. İşin Monoton ve Sıkıcı Olması.
  5. hepsi
 19. Örgütsel yapıda stres yaratan faktörlerden biri de örgütün yönetim tarzıdır.
  Bu nedenle aşağıdakilerin hangisi örgütün yönetim tarzından kaynaklanan stres faktörlerindendir?

  1. Karar Verme.
  2. Yetki Eksikliği.
  3. Değerlendirmede Haksızlıkların Yapılması.
  4. Yöneticilerin Astları Desteklememesi, Çalışmaların Karşılığını Alamamak.
  5. hepsi
 20. Aşağıdakilerden hangisi Stresi önleyebilmek ya da başa çıkabilmek örgütsel olarak alınabilecek bazı tedbirlerden değildir?
  1. Yol analizi.
  2. Zaman yönetimi.
  3. Sosyal destek.
  4. Duygusal iklimi kontrol.
  5. Etik yönetim.
 21. Aşağıdakilerden hangisi Verimlilik için stresi önlemede alınabilecek önlemlerden değildir?
  1. Çalışanları devamlı motive etmek
  2. Stres konusunda çalışanları bilgilendirmek
  3. Aşırı iş yükünü ortadan kaldırmak
  4. Rol belirsizliğini en aza indirmek
  5. Çalışma için çekici bir ortam yaratılarak iş tatminini azaltmak
 22. Aşagıdakilerden hangisi işçi sendikacılığına bazı özelliklerinden değildir?
  1. Sendikalar demokratik örgüttür.
  2. Sendikalar bağımsız, sivil örgütlerdir.
  3. Sendikalar parti örgütüdür.
  4. Sendikalar sınıf örgütüdür.
  5. Sendikalar kitle örgütüdür.
 23. İş yeri örgütlenmelerinin genellikle küçük ve az sayıda işçiyi kapsaması nedeni ile ve iş veren tarafından kontrol altına alınabilmesinin getirdiği kolaylıklar “………….” olarak adlanan bir sendikacılığa olanak sağlayabilmektedir.
  1. mavi sendikacılık
  2. sarı sendikacılık
  3. kırmızıı sendikacılık
  4. yeşil sendikacılık
  5. eflatunı sendikacılık
 24. ………………… sözcüğü, esas olarak, ortak ve genel bir çıkar etrafında birleşmek anlamını taşır. noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  1. teşkilat
  2. işçi
  3. işkolu
  4. konfederasyon
  5. hiçbiri
 25. Amele Perver Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?
  1. 1979
  2. 1919
  3. 1881
  4. 1871
  5. 1888
 26. 274 sayılı Sendikalar Kanunu hangi yılda çıkarılmıştır?
  1. 1963
  2. 1797
  3. 1965
  4. 1999
  5. 2017
 27. “işkolu esasına dayalı sendikaların kurulmasına izin hangi yılda verilmiştir?
  1. 1981
  2. 1980
  3. 1979
  4. 1983
  5. 1917
 28. Aşağıdakilerden hangisi Sendikaların Çalışma Yaşamına İlişkin İşlevlerindendir?
  1. Toplu iş sözleşmesi akdetmek,
  2. Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, ara bulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,
  3. Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmektir.
  4. Çalışma hayatından, mevzuattan toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda işçileri ve işverenleri temsil etmek veya yazılı başvuruları üzerine, adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsil etmekte bundan ötürü taraf olmak,
  5. hepsi
 29. Aşağıdakilerden hangisi Sendikaların çalışanlara sağladığı önemli yaralar dandır?
  1. Sosyal İhtiyaçları Karşılama:
  2. İşverene Karşı Güvence:
  3. Ekonomik yararlar:
  4. hepsi
 30. Sendikaların yeniden yapılanma sürecinde hangi modeller üzerinde durulmaktadır?
  1. Uzlaşmacı Sendikacılık Modeli;
  2. Amerikan sendikacılık Modeli;
  3. Japon Modeli;
  4. hepsi
 31. iş koşullarını ve özellikle iş akdine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan yazılı bir sözleşmeye ne ad verilir?
  1. toplu iş sözleşmesi
  2. ilişki hukuku
  3. pazarlık
  4. iş esası
  5. hepsi
 32. imzalanan bir toplu iş sözleşmesinde aşağıdaki unsurların hangilerinin topluca bir arada bulunması gereklidir?
  1. Özel hukuk sözleşmesi olması.
  2. Tarafların işveren-işçi sendikası veya işveren olması.
  3. Düzenleyici hükümlerin varlığı.
  4. Sözleşmenin yazılı olması.
  5. hepsi
 33. Aşağıda belirtilen hükümlerin hangisinin toplu iş sözleşmelerine konulmaları yasaktır?
  1. Devletin bütünlüğüne aykırı hükümler. Kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik edici, özendirici hükümler
  2. işyeri kanununa özendirici hükümler
  3. borç kanunu özendirici hükümler
  4. aile birliğine aykırı hükümler
  5. hepsi
 34. sosyal tarafların toplu iş sözleşmesi yapmayı, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmayı, bu uyuşmazlığı barışçı veya mücadeleci (kavgacı) yöntemler kullanarak çözmeye yönelik ortak faaliyetlerinin bütününe ne ad verilir?
  1. pazarlama
  2. iş pazarlığı
  3. sendika
  4. toplu pazarlık
  5. ihale pazarlığı
 35. Aşağıdakilerden hangisi Toplu pazarlığın unsurlarından değildir?
  1. Sosyal Taraflar
  2. Amaç Unsuru
  3. sonuç
  4. Pazarlık Konusunun Çalışma İlişkileri Olması
  5. hiçbiri
 36. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlığın niteliklerinden değildir?
  1. Kurumsal nitelik taşıması.
  2. Toplu nitelik taşıması.
  3. Pazarlık niteliği taşıması.
  4. işçi niteliği taşıması.
  5. Demokratik bir nitelik taşıması.
 37. Aşağıdakilerin hangisi başlıca toplu pazarlık stratejilerinden değildir?
  1. Zaman ayarlaması (yönetimi).
  2. Baskı unsurlarının seçimi.
  3. Ölçütler (Kriterler).
 38. 2822 sayılı yasanın 3. maddesinde şöyle düzenlenmiştir: “bir gerçek veya tüzel kişiye veya bir kamu kurum veya kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip işletmede ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olsalar bile tek bir sözleşme sayılır. Bu sözleşmeye ne ad verilir?
  1. kamu sözleşmesi
  2. işçi sözleşmesi
  3. işveren sözleşmesi
  4. işletme sözleşmesi
  5. hepsi
 39. Hem bir işçi topluluğunun, müşterek hak ve çıkarlarını ilgilendiren hem de topluluğun (sendikanın) taraf olarak hareket ettiği uyuşmazlıklara ne ad verilir?
  1. toplu iş uyuşmazlığı
  2. Bireysel iş uyuşmazlığı
  3. toplumsal iş uyuşmazlığı
  4. hiçbiri
  5. hepsi
 40. Otoriter Sistemin başlıca özelliklerinden değildir
  1. Kavgacı çözüm yolu(grev ve lokavt) kapalıdır.
  2. Uyuşmazlık ortaya çıktığında zorunlu tahkime gitmek tek çözüm yoludur.
  3. Zorunlu tahkime aşağıdaki hallerde gidilir:
  4. Uyuşmazlık son aşamada devletin kurduğu bir organ tarafından çözümlenir.
  5. Genel olarak otoriter siyasî rejimlerde uygulama alanı bulamayan bir sistemdir.
 41. Belirli kamu hizmetleri dışında iş uyuşmazlıklarının çözümünde izlenecek yol açısından serbestliğin esas olduğu sisteme ne sistemi denir?
  1. grev sistemi
  2. barışçı sistem
  3. Kısmî Serbesti Sistemi
  4. Serbesti Sistemi
  5. seçim
 42. Toplu iş uyuşmazlıklarının kavgacı yöntemle çözüm yollarından en sert ve toplumsal hayatı en derinden etkileyen yol aşağıdakilerden hangisidir
  1. Grev
  2. yasal
  3. toplu
  4. eylemsizlik
  5. hiçbiri
 43. işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için, yeni insan kaynakları sağlamayı, sahip olduğu insan kaynaklarını muhafaza etmeyi ve geliştirmeyi içeren faaliyetler bütününe ne ad verilir?
  1. maliyet
  2. doğru süreç
  3. İnsan kaynakları yönetimi,
  4. faliyet raporu
  5. hiçbiri
 44. Aşağıdakilerin hangisi İnsan kaynakları yönetimi süreçleri arasında yer almaz?
  1. işe alma,
  2. elde tutma
  3. ödüllendirme,
  4. motivasyon, performans değerleme
  5. tolerans
 45. ……….; sermayenin, teknolojinin, ürünlerin ve insanların serbest dolaşımı sayesinde dünyanın bir bütün haline gelmesi ve ekonomik entegrasyonu ifade etmektedir.
  Noktalı yere aşağıdakiifadelerden hangisi gelmelidir?

  1. insan
  2. eğilim
  3. şirket
  4. Küreselleşme
  5. uluslu
 46. Üretim koşullarına bağlı bir üretim modeli tasarlanması karşısında, tüketicinin isteklerinin geçerli olduğu ve yegâne hedefin tüketiciyi memnun etmek olarak ortaya çıktığı bir anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
  1. farklılık
  2. müşteri-yönlülük
  3. politik
  4. bireysel
  5. hiçbiri
 47. Çalışanın kurum için yüksek iş performansını göstermeyi taahhüt etmesi, kurumun da çalışanlara iş ve terfi fırsatları sağlaması anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
  1. özveri
  2. örgütsel
  3. Psikolojik sözleşme
  4. değer
  5. hepsi
 48. Çalışanlar örgütsel kurallara karşı iki tür davranış gösterirler; bunlardan biri “………….” davranışı diğeri, “…………….” davranışıdır.
  Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. uyma-bağlanma
  2. uyanma-bağlanma
  3. örgütsel-uyma
  4. akılcıl-saygılı
  5. hiçbiri
 49. Psikolojik sözleşme, aşağıdakilerin hangisini temel almaz?
  1. sosyal takas
  2. beklenti
  3. eşitlik
  4. karşılıklılık norm
  5. performans
 50. Aşağıdakilerden hangisi Psikolojik sözleşme türlerindendir?
  1. kira sözleşmesi
  2. iş sözlemesi
  3. işlemsel-ilişkisel sözleşmeler
  4. vazife-durum sözleşmesi
  5. hiçbiri
 51. Bireyin kendisini diğerlerinden bağımsız görme ve kendi amaçlarına ulaşmak için davranışlarının sonuçlarından sorumlu olmadır, ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  1. maddiyat
  2. bilinçlilik
  3. mükemmelliyetcilik
  4. Bireyselcilik
  5. hiçbiri
 52. Psikolojik sözleşmenin ihlâl edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  1. küreselleşme
  2. hayata saygı
  3. mevcudiyet
  4. bireysel amaçlarla örgütsel amaçların uyuşmaması
  5. hiçbiri
 53. Seçilen bir iş yolunda ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla tecrübe ve yetenek kazanarak meslekte ilerlemektir. Aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  1. müttefik
  2. nitelik
  3. kariyer
  4. yükseklik
  5. hepsi
 54. Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarındandır?
  1. keşif dönemi
  2. ilerleme dönemi
  3. sürdürme dönemi
  4. düşüş dönemi
  5. hepsi
 55. Kariyer seçiminde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı aranmalıdır?
  1. Ben neler yapabilirim?
  2. Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?
  3. Karakterim nasıl?
  4. Ben ne istiyorum?
  5. hepsi
 56. örgüt üyelerinin performans, potansiyel ve tercihleri ile örgütsel ihtiyaçlara göre çalışanların kariyer hedeflerini belirleme ve çalışanları bu hedeflere yönlendirme süreci hangisidir?
  1. yetenek
  2. örgütsel gelişme
  3. Kariyer geliştirme
  4. Kariyer yönetimi
  5. bireysel amaç
 57. Aşağıdakilerden hangisi Kariyer yönetiminin genel amaçlarından deiğildir?
  1. İnsan Kaynaklarının etkin kullanımı
  2. Belli bir yetkinliğe sahip işgörenleri daha iyi işlere hazırlamak için eğitmek ve yetiştirmek
  3. Yükselme ihtiyaçlarının tatmini için işgörenlerin değerlendirilmesi
  4. Bireysel eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesi
  5. Kariyerlerinde durgunluk geçiren personeli yeniden canlandırmak
 58. Aşağıdakilerden hangisi Kariyer yönetiminin özel amaçlarından deiğildir?
  1. Mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulan beceri ve nitelikleri tanımlamak ve buna uygun personeli yönlendirmek
  2. Örgütsel amaçlar ile bireysel istekleri bütünleştirmek ve düzene sokmak
  3. Personele kariyerlerini ve kendilerini geliştirecek fırsatı sağlamak
  4. İş görenlerin tatmininin, sadakatinin ve işe bağlılığının sağlanması
  5. İş görenlerin yetenek ve isteklerini örgüt ile uyum içinde tutarak, yeteneklerini örgütte kullanmalarına fırsat sağlayarak, başarılı bir kariyer yapmaları için elverişli bir ortam hazırlamak
 59. Kariyer geliştirme programları kişilere bilgi, beceri ve yetenek sağlamak için örgütsel destek vermektedirler. Bu destekler aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Örgütsel amaçlara ve gelecekteki stratejilere açık bir iletişim
  2. Büyüme fırsatı
  3. Finansal yardım desteği
  4. İşgörenlerin öğrenmelerine zaman tanımaları
  5. hepsi
 60. Aşağıdakilerin hangisi Kariyer geliştirme programlarının amacı değildir?
  1. tatil
  2. kişilere bilgi,
  3. beceri sağlamak
  4. yetenek sağlamak
  5. örgütsel destek
 61. Yanlışı doğrudan ayırabilmeyi amaç edinen “ahlâk kavramının doğasını anlama”ya çalışmaya ne ad verilir?
  1. kural
  2. etik
  3. zaman
  4. hiçbiri
  5. hepsi
 62. Bir toplulukta karşılıklı ilişkilerle gelişen saygı ve benimseme süreçleri sonucunda oluşan kurallar dizisine ne ad verilir?
  1. kabüllenmek
  2. kural
  3. Ahlâk veya töre
  4. terim
  5. hepsi
 63. Aşağıdaki ifadelerin hangisi doğru bir ifadedir?
  1. Ahlak, bir kültürde kabul görmüş, belirlenmiş, tanımlanmış değerler toplamıdır.
  2. Ahlâk, toplumlarda adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunan faaliyetlerin yanı sıra, ekonomik uygulamaları inceleyen bir disiplindir.
  3. Etik, ahlâk felsefesidir ve buna karşın ahlâk, etiğin araştırma alanı yani onun nesnesidir.
  4. Ahlâk, “normatif” ve “betimleyici” olabilir. Normatif ahlâk, nasıl davranılması gerektiği üzerinde dururken, betimleyici ahlâk, insanların hâlihazırda nasıl davrandıkları ve bunların nedenleri üzerinde durur
  5. hepsi doğru
 64. Ekonomi ve iş dünyası konusunda sağduyulu seçimler yapmamızda bize yol gösteren ilke ve değerleri inceleyen bir disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
  1. mesleki etik
  2. iş etiği
  3. işletme
  4. karar
  5. hepsi
 65. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1. İşletmecilik etiği işletmenin topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken, bazı toplumsal sorumluluklarını da yerine getirmesini gerektiren ilkeler dizisidir.
  2. İşletmelerin sadece kar maksimizasyonuna göre davranmalarının önüne geçmek ancak etik ilkeler sayesinde olabilir.
  3. Etik yönetiminin temel amacı, iş yerinde arzulanan davranışları teşvik etmektir.
  4. İşletme ahlakı, işletmenin eğilimlerini, değerlerini ve standartlarını ifade eder.
  5. hepsi
 66. …………, örgüt üyelerinin örgütsel etkinlikleri sırasındaki davranışlarının yanlış ve doğruluklarını belirleyerek, çalışanların hizmetlerini yerine getirirken toplumsal sorumlulukları da üstüne almasını ifade etmektedir.
  Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. kırsal etik
  2. Örgütsel etik
  3. bireysel etik
  4. liyakat
  5. hepsi
 67. Aşağıdaki ifadelerden hangsi doğrudur?
  1. Kontrol, personelin etik davranışlarını düzenleme için örgütler tarafından kullanılan tekniklerdir.
  2. Örgütsel etiğin kontrolü, örgütlerde iş etiğine, meslek ve işletme etiğine uygun olmayan tutum ve davranışların ortaya çıkmasını engellemektir.
  3. Etik davranışların kazanılmasında en başta, aile içi eğitim ve terbiyenin ve aynı zamanda okullarda verilen eğitim son derece önemlidir.
  4. Örgüt etiğini, bireysel faktörler, kültürel etkiler, örgütsel etkiler ve politik, yasal, ekonomik etkiler belirlemektedir.
  5. hepsi
 68. Hangisi Örgütlerde kontrol aşamalarından değildir?
  1. Düşündürücü faaliyetler
  2. Örgütsel standartlar
  3. etik kodlar
  4. Performans ölçümü
  5. İyileştirici faaliyetler
 69. Örgüt kültürü ulusal kültürden çok fazla farklılaşamayacağı için örgüt kültürünün oluşmasında Türk halkı hangi kültür kökenlerine sahiptir?
  1. Orta Asya Türk kültürü, İslâm dini
  2. Antik ve yaşayan yerli Anadolu halklarının ve medeniyetlerinin kültürel mirası
  3. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin kültürel etkileri
  4. Aydınlanmacı Tanzimat-Cumhuriyet ideolojisi
  5. Hepsi
 70. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. İslâm dini ve tasavvuf düşüncesi, Türk ulusunun kültürel yapısında ki temel faktörlerden biridir.
  2. Günümüzde yöneticiden işçiye kadar herkesin belli bir sorumluluğu paylaşması gereği ifade edilmektedir.
  3. Etik standartların olması durumunda değerlendirmede somut ölçütler değil, sübjektif yargılar devreye girecektir.
  4. Örgütlerde etik davranış, örgütsel davranışlarla ilgili etik standartların oluşturulması ile geliştirilebilir.
  5. Etik davranışın kontrolü örgütlerde bir etik kültürün yerleşmesine katkı sağlayacaktır.

 

cevap Anahtarı

 

 

 

 

 

 

 

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı