İş Güvenliği Mevzuatı;

1. şağıdakilerden hangisi İş Te iş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri arasında yer almaz? ) Çalışma hayatı. ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak B) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek C) Çalışma haya ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek D) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak 4. Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) İstisnai ve özel koşullar uygun olmalıdır. B) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. C) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalıdır. D) Ergonomik gereksinimlere uygun olmalıdır. E) İş yerinde var olan koşullara uygun olur. E) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek 2. Ülke genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili poli ka ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekretarya hizmetleri, aşağıdaki kurumların hangisi tara ndan yürütülür? ) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı B) Sosyal Güvenlik Kurumu C) Emniyet Genel Müdürlüğü D) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 5. İş güvenliği uzmanlığı eği mlerinin yapıldığı dersliklerde en fazla kaç kursiyer bulundurulabilir? ) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 E) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 3. şağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi aşamalarından biri değildir? ) Tehlikeleri tanımlama B) Risk değerlendirmesi yapmak C) Dokümantasyon D) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması E) Riskleri belirleme ve analiz etme 6. şağıdakilerden hangisinde “Çocuk İşçi”nin tanımı doğru olarak verilmiş r? ) 14 yaşını bitirmiş ancak 16 yaşını doldurmamış kişi B) 14 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış kişi C) 16 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış kişi D) 15 yaşını bitirmiş ancak 17 yaşını doldurmamış kişi E) 14 yaşını bitirmiş ancak 15 yaşını doldurmamış kişi 2

şağıdakilerden hangisi çocuk işçilerin çalış rılabileceği hafif işlerden biri değildir? ) Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri B) Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri C) Spor tesislerinde yardımcı işler D) Kasaplarda yardımcı işler E) Çiçek satışı ve düzenlenmesi işleri 11. Bütün el-kol treşimi ve sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri nedir? ) 0,5 m/ B) 2,5 m/ C) 1,15 m/ D) 5 m/ E) 3,5 m/ s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 8. İşverenler, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları uygun bir şekilde tutar. Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl süre ile saklanmak zorundadır? ) On beş B) Yirmi C) Yirmi beş D) Otuz E) Kırk 12. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle kurumca yetkilendirilen sağlık hizme sunucularının sağlık kurulları tara ndan verilen raporlara is naden kurum sağlık kurulunca meslekte kazanma gücü en az kaç oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır? ) %5 B) %10 C) %30 D) %50 E) % C den düşük parlama noktası ve 35 C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda sıcaklığı ve basıncı al nda hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddelere ne ad verilir? ) levlenir madde B) Çevre için tehlikeli madde C) Çok kolay alevlenir madde D) Toksik madde E) Kolay alevlenir madde 13. Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerek ğinde, kurumun kontrol ile yetkilendirilen memurları tara ndan dene m yapılır. Bunların haricinde aşağıdakilerden hangisi kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında soruşturma yapabilir? ) Bakanlık iş müfettişleri B) İş güvenliği uzmanları C) Kolluk kuvvetleri D) Kurum iş müfettişleri E) Başbakanlık iş müfettişleri 10. Sıvı oksijen tanklarının kapasitesi m 3 olduğunda, vana ve flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklık kaç metre olmalıdır? ) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan iş yerlerinde kurul sekretaryası aşağıdakilerden hangisi tara ndan yürütülür? ) İş yeri hekimi B) İşveren veya işveren vekili C) Çalışan temsilcisi D) İnsan kaynakları, personel sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi E) Sivil savunma uzmanı 3

Kurullar ayda en az…kere toplanır. ncak kurul, iş yerinin tehlike sınıfını dikkate alarak tehlikeli iş yerlerinde bu sürenin…, az tehlikeli iş yerlerinde ise… olarak belirlenmesine karar verebilir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) iki – 2 ay – 6 ay B) iki – 3 ay – 6 ay C) bir – 2 ay – 3 ay D) bir – 3 ay – 6 ay 18. İlgili mevzuata göre, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerin (OSGB)’de bulunması gereken asgari büyüklükteki birimler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) İş Yeri Hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 m 2 ‘lik muayene odası B) İş güvenliği uzmanı tarafından kullanılmak üzere en az 10 m 2 ‘lik oda C) 15 m 2 ‘lik ilk yardım ve acil müdahale odası D) 10 m 2 ‘lik bekleme yeri E) Uygun büyüklükte arşiv odası, en az bir tuvalet ve lavabo E) bir – 3 ay – 5 ay 16. Diğer Sağlık Personeli, çok tehlikeli sını a yer alan ve 50 ila 249 çalışanı olan iş yerlerinde, her bir çalışan ayda en az kaç dakika görev yapmak zorundadır? ) 15 B) 12 C) 10 D) 8 E) İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline ne ad verilir? ) Tehlike B) Olasılık C) Risk D) İhtimal E) Kayıp 17. İSGB lerde, iş güvenliği uzmanı tara ndan kullanılmak üzere en az kaç metrekarelik bir oda bulundurulmalıdır? ) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) İş yeri hekimleri, tehlikeli sını a yer alan iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yapmak zorundadırlar? ) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 4

Meslek Hastalıkları;

1. Meslek hastalıklarının en sık görüldüğü organ aşağıdakilerden hangisidir? ) Dalak B) kciğer C) Karaciğer D) Deri E) Kalp 5. şağıdakilerden hangisi deriyi irrite eden ve duyarlılık oluşturan etkenlerden biri değildir? ) Solventler B) Silika tozları C) Gaz yağı D) Endüstriyel yakıtlar ve yağlar E) Petrol 2. şağıdakilerden hangisi biyolojik nedenli meslek hastalıklarından biri değildir? ) Tüberküloz B) Şarbon C) Brusellozis D) Parazit hastalıkları E) Pnömokonyoz 6. Bir işçide görev esnasında açık yaralanma meydana gelmişse ve daha önce aşılanma durumu bilinmiyorsa bu işçiye aşağıdaki aşılardan hangisi yapılmalıdır? ) Tetanoz B) Verem C) Çiçek D) Kuduz E) Grip 3. şağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan ergonomik faktörlerden biri değildir? ) Duruş şekli B) Çalışma şekli C) Çalışırken maske kullanılmaması D) ğırlık kaldırma ve taşıma E) Hızlı çalışma temposu 7. şağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olabilecek fiziksel etmenlerden biri değildir? ) Gürültü B) Bakteriler C) Sıcak ve soğuk ortamda çalışma D) Düşük ve yüksek basınçta çalışma E) Radyasyon 4. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü nde meslek hastalığının oluşabilmesi için en az kaç yıllık maruziyet süresinin geçmesi gerekir? ) 1 B) 3 C) 5 D) 15 E) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler iş yerinde meydana gelen iş kazası ve tespit edilecek meslek hastalığını kaç iş günü içerisinde ilgili birime bildirmek zorundadırlar? ) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 11 5

7 9. şağıdakilerden hangisi iş ile ilgili hastalıkların tedavi seçenekleri arasında yer almaz? ) Sürekli hastalık yapıcı etkene maruz bırakmak B) Spesifik tedavi C) Semptomatik tedavi D) Tıbbi rehabilitasyon E) Mesleki rehabilitasyon 13. Toz kavramı ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış r? ) Havada asılı olan ka parçacıklardır. B) Büyüklüğü 0,5-5 mikron arası parküllerdir. C) kciğerlerde hastalığa yol açar. D) İnorganik ve organik türde olabilir. E) Değişik tozların fibrojenik özellikleri farklıdır. 10. şağıdakilerden hangisi solunum yollarına ait yapılardan biri değildir? ) kciğer B) Mide C) Trakea D) Bronş E) lveol 14. Silikozisin en önemli tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Etkenden korunma B) Spesifik tedavi C) Semptomatik tedavi D) Tıbbi rehabilitasyon E) Mesleki rehabilitasyon 11. Vücuda girdiğinde vücu a değişik organlarda kimyasal etkileşimler yaparak zehirlenme tabloları oluşturan tozlara ne ad verilir? ) İnert tozlar B) Fibrojenik tozlar C) Toksik tozlar D) lerjik tozlar E) Kanserojen tozlar 15. Otomobil tamirhanelerinde ve kapalı otoparklarda çalışanların zehirlenmeleri aşağıdakilerden hangisine maruz kalındığında gerçekleşir? ) Kobalt B) Nitratlar C) Nikel D) Karbonmonoksit E) Kadmium 12. Solunum yolu ile alınan tozların akciğerde hastalık meydana getirebilmesi hem tozun hem de kişinin bazı özelliklerine bağlıdır. Kişisel özelliklerden en önemlisi sigara bağımlısı olmaktır. Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisinin solunumu sigara kullanımı ile birleşince daha fazla akciğer hasarına neden olur? ) rsenik B) Silis tozu C) Demir 16. Kimyasal cilt yanığına maruz kalmış bir çalışana yapılması gereken ilk tedavi aşağıdakilerden hangisidir? ) Cilt bol su ile yıkanmalı B) lkali yanıklar asitle (sirke) yıkanmalı C) sit yanıklar baz (karbonat) ile yıkanmalı D) sit ve alkali yanıkları için tamponlu fosfat solüsyonu kullanılmamalı E) Yanık alanı sülfürik asitle yıkanmalı D) sbest E) Pamuk tozu 6

8 17. şağıdakilerden hangisi mesleki cilt hastalıklarının oluşmasını kolaylaş racak risk faktörlerinden biri değildir? ) Çalışanda var olan atopik dermatit B) İş yerindeki kötü hijyen C) Çalışanın kişisel hijyenine dikkat etmesi D) şırı terleme E) Derinin kuruluğu 19. I. Uygun havalandırma sistemi kurulmalı II. Koruyucu gaz maskesi kullanılmalı III. Çalışana el yıkamanın önemi anlatılmalı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri karbonmonoksit zehirlenmesine karşı korunma tedbirleri arasında yer almaz? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 18. şağıdakilerden hangisi mesleki cilt hastalığına neden olan biyolojik faktörlerden biridir? ) Travma B) Ovalama, sürtünme (friksiyon) C) Radyasyon D) Bakteriler E) Tozlar 20. şağıdakilerden hangisi mesleki sinir sistemi hastalıklarında görülen belir lerden biri değildir? ) Baş ağrısı B) Duyu kaybı C) Bilişsel ve psikolojik rahatsızlıklar D) Karın ağrısı E) Nöbetler

Risk Değerlendirmesi;

1. Takım çalışması gerektiren disiplinli bir metottur. Matris diyagramlarında tehlike üzerinde etkisi olan faktörlerin, parametrelerin tanımlanması ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi gerekmektedir. Daha önce meydana gelmiş bir kazanın sebeplerini inceleyerek kazanın tekrar meydana gelebilme olasılığını değerlendirir. Bu sebepten geçmiş yılların detaylı verilerine ihtiyaç duymaktadır. Paragra a açıklanan risk değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Ön Tehlike nalizi 4. şağıdakilerden hangisi risk analizinin ülkeler açısından yararlarından biri değildir? ) Sağlık giderleri azalır. B) Refah toplumuna dönüş hızlanır. C) Gayrisafi millî hasıla düşer. D) Çalışma barışına katkı sağlar. E) Ülke uluslararası prestij kazanır. B) Olursa Ne Olur? C) İş Güvenlik nalizi D) X Tipi Matris nalizi E) HZOP 2. Grafik modellerinin yardımı ile birçok değişken ve bunlar arasındaki olasılık ilişkilerini modellemek için kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? ) Markov nalizi B) Monte Carlo C) Bayes ğları D) Karar ğacı E) Histogram 5. şağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından çok tehlikeli iş kolu olarak değerlendirilir? ) Kereste imalatı B) Ham çelik üretilmesi C) Tahıl yetiştiriciliği D) Veterinerlik hizme E) tık ve hurda toptan ticareti 3. Riskin hesaplanmasında sayısal değerler yerine düşük, yüksek gibi tanımlayıcı ifadeler ya da, B – I, II gibi tanımlamalar kullanılarak yapılan risk analizi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Risk nalizi B) Nitel Risk nalizi C) Nicel Risk nalizi D) Kantitatif Risk nalizi E) Net Risk nalizi 6. I. Sistem II. Süreç III. Çalışan IV. Dış etken Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri operasyonel risklerin/süreç risklerinin kaynakları arasında yer alır? ) Yalnız II B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 8

10 7. şağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin amaçlarından biri değildir? ) Kurumun varlığının veya faaliyetlerinin devam etmesi B) Beklenmeyen durumların en aza indirgenmesi C) Kayıp maliyetlerinin minimize edilmesi D) Büyümede istikrar E) Finansman 11. İş yerleri için düzenlenen İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği nde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiş r? ) Risk değerlendirmesi ekibinin kurulması B) Risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı C) Tehlikelerin tanımlanması D) Risklerin belirlenmesi ve analizi E) Risk kontrol adımları 8. şağıdakilerden hangisi hastanelerde karşılaşılan fiziksel tehlikelerden biridir? 12. ) Cıva B) Dezenfektan C) Solventler D) Gürültü E) ntibiyotik 9. şağıdakilerden hangisi hastanelerde karşılaşılan psikososyal tehlikelerden biri değildir? ) Stres B) Gürültü C) İşi istememe D) Yabancılaşma E) Gelişememe 13. şağıdakilerden hangisi 3T risk değerlendirme uygulamalarının kolaylaş rıcı yönlerinden biridir? ) Modül seçimine ihtiyaç olmaması B) Modüllerde yeni soru hazırlanmasına ihtiyaç olması C) Listede olmayan tehlikelerin ilave edilebilmesi D) Herhangi bir karşılaştırmaya ihtiyaç duymaması E) İyileştirme ihtiyacının olmaması 10. şağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi faaliyetlerinin işverene sağladığı faydalardan biri değildir? ) Tehlikelerin belirlenememesi B) Risklerin önceden tespi C) Tedbirler alınarak olası kazaların önlenmesi D) Kayıpların azaltılması E) Üretimde kalite ve verim artışı sağlanması 14. Risk kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) rzu edilmeyen ve beklenmeyen olayın olasılığıdır. B) Bir olayın sonuçları ile bunların olasılıklarının kombinasyonudur. C) Zarar ve kazanç olasılığının eşit olmasıdır. D) Zarar etmeme olasılığıdır. E) Beklenen sonuçlarla uyuşmamadır. 9

11 15. şağıdakilerden hangisi belirsizlik sınıflandırmalarından biri değildir? ) Parametre belirsizliği B) Sistem belirsizliği C) Model belirsizliği D) Karar belirsizliği E) Değişkenlik belirsizliği 18. şağıdakilerden hangisi gelecekte daha fazla nakit girişi sağlama amacı ile planlı bir biçimde bir dizi ya rım harcaması (nakit çıkışı) yapmayı gerek ren, zamana bağlı ya rım önerisidir? ) Proje B) Yatırım C) Gelişme planı D) Risk analizi E) Karar verme süreci 16. I. Fiziksel nedenlerden kaynaklı riskler II. Makine ve ekipmanlar III. Gürültü seviyesi IV. Isı, ışık ve radyasyon Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş yerlerindeki risk faktörleri arasında yer alır? ) Yalnız I B) I ve II 19. Risk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Literatürde kayıp veya hasar tehlikesi anlamında kullanılır. B) Ekonomik açıdan, belirsizlik ve belirsizliğin sonuçları olarak tanımlanır. C) Risk, her zaman olumsuz olarak nitelendirilir. D) Her risk bir belirsizlik hâli iken, her belirsiz durum risk olarak nitelendirilemez. E) Risk, hedefler doğrultusunda oluşacak fırsatlar ve tehditler bütünüdür. C) I ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 17. şağıdakilerden hangisi tehlikeli yöntem ve işlemlerden kaynaklı risk faktörlerinden biridir? ) İş yeri zemininin bozuk veya kaygan olması B) Yetersiz yollar C) Yüksek malzeme istifleme D) Yetersiz ve dağınık çalışma alanı E) Düzensiz iş yeri yerleşimleri 20. şağıdakilerden hangisi risk belirleme sürecinde risk unsurlarını ortaya koymada ka lımcıların yara cılıklarını sergilemelerini sağlayan tar şma toplan larıdır? ) SWOT nalizi B) naliz C) Sentez D) Beyin Fırtınası E) Yönetim kurulu 10

Yanma ve Yangın;

1. I. Yanıcı madde, oksijen ve ısı bir arada ise yanma gerçekleşmez. II. Yanıcı madde olmadan da yanma gerçekleşebilir. III. Havada bulunan oksijen yanma için yeterli değildir. Yanma ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlış r? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III 4. Yangınla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Yangının oluşması için bir alevlenme sıcaklığına ihtiyaç vardır. B) Yangın meydana getiren maddeler korlaşarak yanmaya devam ederler. C) Yangın sadece bulunduğu alanda etkilidir. D) Yangın ışınım yoluyla yanmaya devam eder. E) Yangın, havanın temasıyla yakıt tükenene kadar devam eder. D) II ve III E) I, II ve III 2. şağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlar için doğrudur? ) Petrol ve türevlerinden oluşur. B) çık havada tutuşabilir. C) Kaynama noktaları çok yüksektir. D) Oksijenle temas ettiğinde yanmaz. E) Karbondioksitle tepkimeye girebilir. 5. şağıdakilerden hangisi yangın sonucu oluşabilecek gazlardan biri değildir? ) Kükürtdioksit gazı B) Karbondioksit gazı C) Su buharı D) Klor gazı E) Karbonmonoksit gazı 3. şağıdakilerden hangisi Detonasyon un tanımıdır? ) Düşük sıcaklıkta buharlaşan maddelerin alev alması B) Sıkıştırılmış karışımların ses hızındaki dalgalarla yanması C) Demirin yanması D) Benzin buharlarının havada tutuşması E) Kömürün yanması 6. şağıdakilerden hangisi yangın söndürme amacıyla kullanılan suyun özelliklerinden biri değildir? ) Soğutucu özelliğe sahiptir. B) Kaplama etkisi yapar. C) Yangında boğma etkisi vardır. D) Yangını hızlandırır. E) Emülsiyon için kullanılabilir. 11

13 7. şağıdakilerden hangisi karbondioksi n söndürücü etkilerinden biri değildir? ) setilen yangınlarını söndürmede kullanılır. B) Elektrik yangınlarını söndürmede kullanışlıdır. C) Yangın esnasında yanabilir. D) Seyyar, taşınabilir bir söndürücüdür. E) Hava içerisinde belirli oranda bulunmalıdır. 11. şağıdakilerden hangisi pasif yangın söndürme işlemlerinden biri değildir? ) Bina dış duvarlarının ısıya karşı yalıtılması B) Bina iç duvarlarının boyanması C) Elektrik tesisatının duvar içine gömülmesi D) cil çıkışların yapılması E) Zemin malzemesinin ısıya dayanıklı malzemeden yapılması 8. şağıdakilerden hangisi trium u açıklamaktadır? ) İki veya daha fazla katın içine açıldığı yüksek hacimli bölge B) sansör bölgesi C) İki katlı binalar D) Bina içindeki koridorlar E) Bina altındaki otoparklar 12. şağıdakilerden hangisi acil durum asansörü için alınması gereken tedbirlerden biri değildir? ) sansör hafif olması için ahşaptan yapılmalıdır. B) Normal şartlarda kullanılabilmelidir. C) En alt kattan, en üst kata bir dakikada ulaşabilmelidir. D) Elektrik kabloları yangına karşı dayanıklı olmalıdır. E) sansör malzemesi ısı yalıtımlı olmalıdır. 9. Binaların taşıyıcı ve yapı mukaveme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) 540 o C üzerinde sıcaklık artışına sebep olmayacak çelik yapılar B) Çelik yapılar C) Betonarme ve ön gerilmeli binalar D) Dış yüzeyi boyayla kaplanmış binalar E) Yangına dayanıklı sıva ile kaplanmış binalar 13. şağıdakilerden hangisi jeneratör ve jeneratörlerin güvenliği için doğrudur? ) Bir binada jeneratör ikincil kaynak olduğundan kullanılmamalıdır. B) Jeneratör odalarında yanıcı gaz tüpleri kullanılabilir. C) Jeneratör odaları temiz ve bakımlı olmalıdır. D) Jeneratörün bulunduğu alandaki malzemeler 30 dakika boyunca yangına dayanmalıdır. E) Jeneratörlerin her an kullanıma hazır olması gerekmez. 10. Bir binada yangında korunmak için kullanılan döşemelerle ilgili olarak aşağıdakileren hangisi yanlış r? ) Zor alevlenebilir özellikte olmalıdır. B) Üzerinde tahliye kanalları bulunmamalıdır. C) Isı yalıtımlı malzemeden yapılmalıdır. D) Üzeri şap malzemesi ile örtülmelidir. E) Tesisat malzemeleri döşenmişse açıklık bulunmamalıdır. 14. Kapalı ortamda buhar bulutu patlamasına ne ad verilir? ) BLEVE patlaması B) CVCE patlaması C) UVCE patlaması D) LPG patlaması E) Doğalgaz patlaması 12

14 15. Parlayabilen gazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Gaz ve buhar içerikleri fazladır. B) Bulundukları alanda yanabilir. C) levin etkisiyle parlamaz. D) Hava ile karışınca patlama yapmaz. E) Uçuculukları düşüktür. 18. şağıdakilerden hangisi çıkış kapıları için yanlış r? ) Çıkış kapıları dışarıya açılmalıdır. B) Çıkış kapıları menteşeli olmalıdır. C) Çıkış kapıları içeriye doğru açılmalıdır. D) Çıkış kapıları arasındaki mesafe en az 5 m olmalıdır. E) Çıkış kapılarının genişliği en az 120 cm olmalıdır. 16. Yanıcı sıvılar için parlama noktalarına göre yapılan sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı sınırı dışındadır? ) Parlama noktası 37,8 o C ve daha yüksek olan sıvılar B) Parlama noktası 37,8 o C-60 o C aralığında olan sıvılar C) Parlama noktası 60 o C-93 o C aralığında olan sıvılar D) Parlama noktası 93 o C den daha büyük olan sıvılar E) Parlama noktası 100 o C nin üzerindeki sıvılar 19. Yangın söndürme cihazları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Yangın söndürme cihazları görünür ve kolay erişilebilir yerde olmalıdır. B) Seyyar söndürme cihazları 6 ayda bir kontrol edilmelidir. C) Köpüklü cihazlar 5 yılda bir kontrol edilmelidir. D) Karbondioksitli tüpler kullanımdan sonra yenilenmelidir. E) Karbontetraklorürlü cihazlar kullanımdan sonra yeniden doldurulmalıdır. 17. şağıdakilerden hangisi tehlikeli madde sını nda değildir? ) Yanıcı sıvılar B) Parlayıcı ve patlayıcı gazlar C) Yanıcı katı maddeler D) Parlamayan katı maddeler E) Zehirli maddeler 20. şağıdakilerden hangisi yangınla mücadele işaret levhası değildir? ) Yangın hortumu B) Depo işare C) Yangın merdiveni D) cil yangın telefonu E) Yön levhaları 13 Sınav bitmiştir.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir