AFETLER TARİHİ 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ
FİNAL SINAVI
1. Büyük tsunami dalgası neden en çok Asya ve
Pasifik de görünür ?
Cevap. Dalma batma zonlarıyla meydana
gelen çökme sonucu
2. Gelecekte çöl ihtimali olma ihtimali yüksek
olan bölge ?
Cevap. Konya ovası
3. Volkan ülkesi İzlanda’da kül üretip 10 bin
kişinin ölümüne sebep olan olay ?
Cevap. Laki trajedisi
4. çok fazla büyük depremler olmasına rağmen Şili
ve Peru’da neden can kaybı az olmaktadır ?
Cevap. Depreme hazırlıklı oldukları için
5. İran’ da 1972 de meydana gelen 200 bin
kişinin öldüğü 8 mt. Kar olan olay ?
Cevap. İran tipisi
6. Dünyanın akciğerleri sayılan ormanlar ?
Cevap. Amazon ormanları
7. M.Ö. 1500 yılında Santorini adasında
meydana gelen olayın sonucunda ne
olmuştur ?
Cevap. Minos uygarlığı yok olmuştur.
8. İrlanda’ da 1 milyon kişinin ölümüne yol açan
olay nedir ?
Cevap. Büyük İrlanda patates kıtlığı
9. Deprem sırasında ortaya çıkan enerjiye ne
denir ?
Cevap. Depremin büyüklüğü
10. 1669 yılında meydana gelen, 20 bin kişinin
ölümüne sebep olan, lavların yavaş aktığı
olay ?
Cevap. Etna yanardağı patlaması
11. İsviçre Goldau köyünde meydana gelen kütle
hareketi, ülkemizdeki hangi kütle olayına
benzemektedir ?
Cevap. Senirkent
12. Japonya’da fabrikadan denize civa atıklarının
atılması sonucu olan olay ?
Cevap. Minamata
13. toplu yok oluşların sebebi nedir ?
Cevap. Doğa kaynaklı afetler
14. Marmara denizinin 100 mt. Çekildiği
ve tsunami oluştuğu yıl nedir ?
Cevap. 1894 izmit-istanbul depremi
15. İnsanlık tarihinin en fazla can kaybı
yaşadığı olay ?
Cevap. 2. dünya savaşı
16. Beklenmeyen anda gerçekleşen,
mevcut durumların yetersiz kaldığı olay ?
Cevap. Afet
17. Senirkent çamur akıntısında 75
kişinin ölmesinin sebebi ?
Cevap. Dere yatağına yapılan kerpiç evler
18. yeryuvarı üzerinde ekosistemi bozan
olay ?
Cevap. Küresel ısınma
19. Çin Gansu da 1920 de meydana gelen
ve 200 bin kişinin ölümüne sebep olan
heyelanın sebebi nedir ?
Cevap. Deprem
20. ABD de olan en büyük kasırga ?
Cevap. Atlantik kasırgası


COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 2016-2017 FİNAL
SORULARI
1. Hangisi kütle hareketini başlatan
unsur değildir ?
Cevap. Morfoloji yayvanlığı
2. hangisi ilk Türk haritacıdır ?
cevap. Piri Reis
3. Hangisi ülkemizde en fazla zarar veren
afettir ?
Cevap. Deprem
4. Hangisi C.B.S.nin etkin kullanım
faydalarından değildir ?
Cevap. Ticari değer belirlemede

5. Hangisi arazi ve arazinin bileşen değişikliğini
etkileyen faktörlerdendir?
Cevap. Tarım arazilerinin yok edilmesi
6. Hangisi C.B.S. ile koordinatlandırılmış veri
üzerinde yapılmış işlemdir ?
Cevap. Tampon bölge analizi
7. Hangisi uzaktan algılamanın afet yönetiminde
kullanılma alanlarından değildir ?
Cevap. Maden araması
8. Hangisi erozyon derinliğini etkileyen
faktörlerden değildir ?
Cevap. Beşeri
9. Hangisi haritanın temel unsurlarından biridir ?
Cevap. Ölçek
10. Hangisi kuraklığın niteliklerinden değildir ?
Cevap. Ekonomik boyutu
11. Hangisi U.A. nın yerleştirildiği platformlardan
değildir ?
Cevap. Yolcu uçağı
12. Hangisi planlamanın tanımında yer alan
aktiviteden değildir ?
Cevap. Sosyal faaliyet
13. C.B.S. de U.A. ile yapılan deprem
uygulamaları nelerdir ?
Cevap. Sayısal yükseklik modeli ( lidar )
14. Kuraklığın tanımı ?
Cevap. Yağışların normal seviyelerinin önemli
ölçüde altına düşmesi sonucu arazi
kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ve
hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan
doğal olay .
15. hangisi C.B.S. nin yaygın kullanım
alanlarından değildir ?
cevap. Görüntü izleme ve grafik
16. Sayısal yükseklik modeli için hangi veri seti
kullanılır ?
Cevap. X ve Y gibi planimetrik verilerine ek
olarak Z yükseklik değerinin de bulunduğu
veri setleri kullanılmaktadır.
17. ArcMap Programının desteklediği
dosyalardan değildir ?
Cevap. Soruya itiraz edildi.
18. En yavaş kütle hareketi hangisidir ?
Cevap. Krip
19. Erozyon hangi doğal sebebe bağlı
değildir ?
Cevap. Buzul gücüne
20. Arazi örtü tipinin belirlenmesinde
hangi yöntem kullanılır ?
Cevap. Yüzey pürüzlülük

[ads2]
SAĞLIK EĞİTİMİ 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ
FİNAL SORULARI
1. Sağlık Bakanlığının kuruluş yılı nedir ?
Cevap. 1920
2. Anne baba ve evlenmemiş çocuktan
oluşan aile tipi nedir ?
Cevap. Çekirdek aile
3. Hangisi bilgi toplumunun yükselen
değerleri arasında değildir ?
Cevap. Gelişmelere ayak uyduramama
4. Toplumsal olaylarla nüfus olguları
arasındaki ilişkiyi inceleyen demografi türü
hangisidir ?
Cevap. Toplumsal demografi
5. Hangisi eğitim görevlisinin
görevlerinden değildir ?
Cevap. Yıllık plan yapmak
6. Aşağıdakilerin hangisi tartışma
yönteminin sınırlılıklarından değildir ?
Cevap. Kısa sürede sonuca ulaşılır.
7. Aşağıdakilerin hangisi eğiticinin
niteliklerindendir ?
Cevap. Eğitici , eğitim yaptığı kişilerin
kültürünü sorunlarını ve beklentilerini iyi
bilmelidir.
8. Aşağıdakilerin hangisi eğitim araç
gereçleri seçilirken, dikkat edilmesi gereken
hususlardan değildir ?
Cevap. Kullanılan materyal eski olabilir.

9. Aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin
özelliklerinden değildir ?
Cevap. Davranış değişiminin nispeten geçici
olması
10. Organizmanın gözlenebilen ya da
gözlenemeyen açık ya da örtük etkinliklerinin
tümüne verilen ad nedir ?
Cevap. Davranış
11. Bireyin bedensel zihinsel ve duygusal yönden
gelişimini sağlayan etkinliklere yer verilen
eğitim işlevi hangisidir ?
Cevap. Eğitimin bireyi geliştirme işlevi
12. Aşağıdakilerin hangisi kişisel hijyen
eğitiminde yer almaz ?
Cevap. İlkyardım
13. İnsanoğlunun oluşturduğu maddi ve manevi
yarattığı her şey aşağıdakilerin hangisidir ?
Cevap. Kültür
14. Aşağıdakilerin hangisi eğitimin özelliklerinden
biri değildir ?
Cevap. Statik bir süreçtir
15. Eğitim ne zaman, nerede, ne kadar süre
verileceği ve hangi mesajları içereceğinin
belirlenmesi eğitimin hangi aşamasıdır ?
Cevap. Planlama
16. Aşağıdakilerin hangisi aşırı beslenme
hastalıklarından birisidir ?
Cevap. Şişmanlık
17. Aşağıdakilerin hangisi beslenme sorunlarının
saptanması yöntemi olan dolaysız
yöntemlerden değildir ?
Cevap. Anne ölüm hızı
18. Aşağıdakilerin hangisi Sağlık Bakanlığı
sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında yer
almaz ?
Cevap. Sosyal olanakların iyileştirilmesi
19. Aşağıdakilerin hangisi Sağlık eğitimi afet
yönetiminin amaçlarından değildir ?
Cevap. Toplumu oluşturan bireylerin zengin
olması
20. Bireyin nasıl öğrendiği ile ilgili
psikolojinin alt dalı ?
Cevap. Öğrenme psikolojisi
RİSK DEĞERLENDİRME VE METODOLOJİSİ
2016-2017 FİNAL SORULARI
1. Bir afetin oluşumundan hemen sonra
başlayarak, afetin büyüklüğüne bağlı olarak
1-2 aylık süre içerisinde gerçekleştirilen
faaliyetlere ne ad verilir ?
Cevap. Olaya müdahale aşaması
2. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde
risk değerlendirme en az ne kadar süre ile
yapılır ?
Cevap. 2 yıl
3. Hangisi iş sağlığı güvenliği ekibinde
yer almaz ?
Cevap. Genel müdür
4. Aşağıdakilerin hangisi Balık kılçığı
diyagramı olarak da ifade edilmektedir ?
Cevap. Neden sonuç
5. Risk değerlendirme adımlarından ilki
hangisidir ?
Cevap. Tehlikeleri tanımlama
6. Bir işyerinde risk değerlendirilmesi
kapsamında belirlenen tehlike kaynakları,
tehlikeler ve riskler mutlaka kayıt altına
alınmalıdır. Yukarıdaki belirtilen risk
değerlendirme aşaması hangisidir?
Cevap. Dökümantasyon
7. Basınçla ilgili hangisi doğrudur ?
Cevap. Normalde 4 Bar ( Newton/cm2 ) lik
basınç değişimi organizmada rahatsızlık hissi
dışında herhangi bir sağlık sorunu
oluşturmaz.
8. FMEA Yönteminde hangi RÖS değerinden
sonra mutlaka önlemler alınmalıdır.
cevap. 100
9. Aşağıdaki risk değerlendirme
yöntemlerinden hangisinde hem niteleyici
semboller hemde sayısal veriler birlikte
kullanılır.
Cevap. Olay ağacı analizi ( ETA )

10. Kişisel koruyucu donanımlar aşağıdakilerden
hangisi için kullanılmaz ?
Cevap. Nefsi müdafa
11. Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel
koruyucu donanımların seçim ve kullanım
kurallarının belirlenmesinde önemli değildir?
Cevap. İşyerindeki çalışan sayısı
12. Ülkemizde toplamda en fazla can kaybına
neden olan teknolojik afetler hangi sektörde
meydana gelmektedir?
Cevap. ulaştırma
13. Terör saldırıları hangi afet türünde ve
sınıfında değerlendirilmelidir?
Cevap. İnsan kaynaklı afetler – şiddet içerikli
14. Gürültünün çalışanlarda verim düşüklüğüne
sebep olmasının etkilerine ne denir ?
Cevap. Performans etkileri
15. Riskleri değerlendirirken hem kalitatif hem
de kantitatif metotları kullanan risk
değerlendirme metotlarına ne denir.?
Cevap. Karma yöntemler
16. Aşağıdakilerin hangisi Kalitatif risk
değerlendirme metodlarındandır ?
Cevap. PHA
16. ülkemizde can ve mal kaybı açısından en az
görülen afet hangisidir ?
Cevap. tsunami
17. Ülkemizde özellikle sünger avcılarının …….
diye isimlendirdikleri fela hastalığı,Basınç
değişikliğine bağlı bir iş kazasıdır.
Cevap. Vurgun yemek
19. iş kazaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
i.iş kazaları meslek hastalıklarının bir türüdür.
ii.Sigortalıların,işverence sağlanan bir taşıtla
işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında
meydana gelen kaza iş kazası olarak
değerlendirilmez.
iii.Acil durum ve afet yönetiminde risk
yönetimi ve risk değerlendirme çalışmalarının
en fazla gerçekleştirildiği alanlardan biri iş
kazalarıdır.Bu çalışmalarda kaza sıklıkları
azaltılabilmektedir.n
Cevap. İ ve ii
20.Çalışma gerçekleştirilen bir tesiste ya da
işin yürütülmesi kapsamında gerçekleştirilen
bir süreçte meydana gelen; çalışanı, işyeri ya
da çalışma ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan
olaylara …………………denilmektedir.
Cevap. Ramak kala
AFETLERDE BİLİŞİM VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ
1. Ses görüntü, video, veri gibi bilgilerin
bir noktadan diğer bir noktaya yüksek
kalitede ve güvenli bir biçimde iletilmesine
ne ad verilir ?
Cevap. Haberleşme
2. Afet aşağıdakilerden hangisi ile
tanımlanamaz.
Cevap. Önceden biliniyor olması
3. Aşağıdakilerin hangisi afetzedelerin
temel ihtiyaçlarından değildir ?
Cevap. Çikolata
4. ülkemizde ilk deprem erken uyarı
sistemi hangi kurum tarafından
oluşturulmuştur ?
cevap. Kandilli rasathanesi
5. Aşağıdakilerin hangisi meteorolojik
afete yol açar ?
Cevap. Hortum
6. Aşağıdakilerin hangisi afetlerin
görünen etkilerinden değildir ?
Cevap. Kendine güven kaybı
7. Aşağıdakilerin hangisi CBS’nin afet
yönetim sistemi ile ilgili çalışmalarında
kullanılan büyük avantajlarından değildir ?
Cevap. Yavaş analiz yapıp çözümlemenin zor
oluşu

8. erken uyarı sistemi olmayan ülke
aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap. Azerbaycan
9. Aşağıdakilerin hangisi insan kaynaklı
afet değildir ?
Cevap. Volkan
10. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’de en
çok afete yol açan doğa olayıdır ?
Cevap. Heyelan
11. Aşağıdakilerin hangisi insan kaynaklı
afet değildir ?
Cevap. Tsunami
12. Aşağıdakilerden hangisi haberleşme
sistemine ait unsurlardan değildir ?
Cevap. Transistör
13. Depremin şiddetini ölçen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap. Sismoloji
14. Aşağıdakilerden hangisi gelecekte
beklenen bir afet değildir ?
Cevap. Orman yangınları
15. Aşağıdakilerin hangisi bir iletişim
aracı değildir ?
Cevap. Hesap makinesi
16. Bir olayın birim zaman ( tipik olarak 1
saniye ) içinde hangi sıklıkta kaç defa
tekrarlandığının ölçümüdür. Matematiksel
ifadeyle periyodik çarpmaya göre tersidir.
Tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap. Frekans
17. Aşağıdakilerden hangisi doğa
kaynaklı bir afet değildir ?
Cevap. Toplu göçler
18. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki
doğa olayları sonucu oluşur ?
Cevap. İklim değişiklikleri
19. Dış kuvvetlerin etkisiyle toprak
örtüsünün aşınarak başka alanlara taşınması
olayı aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap. Erezyon tanımı
20. Afetlerin oluşumuna göre
aşağıdakilerin hangisi meteorolojik bir afettir
?
Cevap. Siklon
MERKEZİ YEREL YÖNETİMLER 2016-2017 GÜZ
DÖNEMİ FİNAL SORULARI
1. Geçmiş yıllarda meydana gelen
afetlerden çıkarılan sonuçları
kurumsallaştırmak ve bunları ülkemizdeki
Afet Risklerini Azaltma ( ARA ) politikasına,
planlarına ve programlarına dahil etmek için
ulusal ve yerel mekanizmalar güçlendirilmeli
ve geliştirilmelidir. Bu doğrultuda ulusal
çapta afet stratejisi planlanırken aşağıda
verilenlerden hangisi öncelik verilmesinde
yarar görülen politikalar arasında yer almaz?
Cevap. Afet yönetiminde merkeziyetçi yapı
güçlendirilmelidir.
2. il özel idaresinin başı kimdir ?
cevap. Vali
3. Zorunlu deprem sigortası hangi yıldan
itibaren uygulanmaktadır ?
Cevap. 2000 yılından itibaren
4. DASK’ın açılımı nedir ?
Cevap. Doğal afet sigortaları kurumu
5. UDSEP-2023 ün ülke genelinde etkin
olarak uygulanabilmesi için konu ile ilgili
yönerge veya yönetmelik yayınlamaya yetkili
kılınan kuruluş hangisidir ?
Cevap. AFAD Başkanlığı
6. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından
kimler arasından seçilir ?
Cevap. T.B.M.M. Üyelerinden
7. Türkiye Afet Müdahale Planı ( TAMP )
hangi yaklaşımla hazırlanmıştır ?
Cevap. Taktik yaklaşım
8. Kural koyma ve yasa yapma
aşağıdakilerden hangisi bunun kapsamında
kalır ?
Cevap. Yasama

9. Bir afetin oluşumundan hemen sonra
başlayarak, afetin büyüklüğüne bağlı olarak
1-2 aylık süre içerisinde gerçekleştirilen
faaliyetlere ne ad verilir ?
Cevap. Olaya müdahale aşaması
10. ülkemizde, kentlerimizin başta depremler
olmak üzere tüm doğal, teknolojik, çevresel ve
insan kaynaklı tehlikelere karşı dirençsiz ve
savunmasız bir biçimde büyümesinin
nedenlerinden değildir ?
cevap. Planlı kalkınma
11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de beşeri,
sosyal, fiziksel ve ekonomik açılardan büyük
ölçüde kayba neden olan afetler arasında yer
almaz ?
Cevap. Tsunami
12. Genel amacı ‘’ülke genelinde ilk ve
ortaöğretimde afetler ve afet risk yönetimi
konusunda bilgi ve farkındalığın geliştirilmesi
ve okul afet yönetimi kapasitesinin
güçlendirilmesi ‘’ olan proje hangisidir ?
Cevap. Okul tabanlı afet eğitimi projesi
13. İlgili yasa gereği, aşağıdaki kuruluşlardan
hangisinin Deprem Danışma Kurulu’nda
temsilcisi bulunmaz ?
Cevap. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
14. Ülkemizde Deprem konusunda kurulan erken
uyarı sistemi nerede bulunmaktadır ?
Cevap. Kandilli Rasathanesi
15. Aşağıdakilerin hangisi deprem risk çalışmaları
grubunun görevlerinden değildir?
Cevap. Uluslararası kuruluşlara başkanı
temsilen gitmek
16. Türk Kamu Yönetimi Anayasal ilkeleri
arasında yer alan Sosyal Devlet ilişkisinin
özellikleri
Cevap. Soru eksik sorulduğu için itiraz edildi.
17. Türkiye’de en çok yaşanan afet hangisidir ?
Cevap. Heyelan
18. Afet safhaları ile ilgili yapılan 2.bir
sınıflamaya göre hangisi afet yönetimi aşaması
değildir ?
Cevap. Yeniden inşa
19.Yerel zarar azaltma planı hazırlanırken ele
alınan unsurlar içinde hangisi yer almaz ?
Cevap. Ekonomik kalkınma
20.AFAD’ a bağlı birimler ?
Cevap. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi,
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürü,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği
Genel Başkanı,
LOJİSTİK 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ FİNAL
SORULARI
1 )Olaya müdale edecek tüm kurum ve
kuruluşların , koordinasyonu sağlayan geçici
oluşumdur ?
Cevap : JFO
2) Sürekli iyileştirme araçlarından 3mu
hangisi doğru verilmiştir ?
Cevap : ISRAF ZORLAMA VE DÜZENSİZLİK

3) Organize , temiz ve yüksek verimliliğe
sahip bir işyerinin , oluşturulması ve
devamlılığının sağlanması için bir iş süreci ve
çalışma metodudur ?
Cevap : 5 S ( Seiri – Seiton – Seiso –
Seiketsu – Shitsuke )

4) Sürekli Gelişmeyi sağlamak için gerekli bilgi
ve verilerin uygulanmasını öngören
faaliyetlerden oluşan süreçtir ?
Cevap : PUKÖ
5) Doğal Afet Kurtarma Taburunun
görevlerinden değildir ?
Cevap : Okuma – Yazma – Öğretme
6) Afet sırasında lojistik faaliyetlerin
akışmasının nedeni hangisinde yanlış
verilmiştir ?
Cevap : Sadece lojistik yönetiminin
başarısızlığıdır

7) Lojistiğin tanımı ile ilgili hangisi yanlıştır ?
Cevap : Lojistik ; İşletmenin kar
minimizasyonu amacıyla madde ve
malzemeleri , parçaları ve ürünleri , stratejik
bir şekilde depolayan , akışını sağlayan ve
kontrol eden , yönetsel sorumluluk dizayn
etmeye yarayan bir sistemdir.
8) İnsanların, kaynakları, yetenek ve bilgiyi
afetlerden etkilenmiş afetzedelere yardım
etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen
süreçler ve sistemlerin tanımı hangisidir?
Cevap : Afet / Acil durum lojistiği
9) Afet öncesi hazırlık sürecinde lojistik
faaliyetlerin yerine getirilme faaliyetlerinden
değildir?
Cevap : I II III IV Markalaşamayı Sağlamak
10) Kazein felsefesi ilkelerinden değildir?
Cevap : Fark edilmiş , yüksek sorunları ele alır
11) Afet öncesi hazırlık aşamasında firma
tercihi nasıl olmalıdır ?
Cevap : Bir firma yerine birkaç firma seçilerek
risk dağıtılmalıdır.
12) Lojistik süreç yönetimi
organizasyonlarında değildir?
Cevap : Sürecin nasıl işleyeceğini belirlemek
kolaydır.
13) Korunmasız insanlara yardım etmek,
insan hayatını ve sağlığını koruyarak , onun
kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve
insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı dostluğu
saygıyı işbirliğini ve sürekli barışı geliştirmeyi
destek olarak insan onurunu korumaktır ?
Cevap : Kızılay
14) Afet koordinasyon merkezi ( Akom )
nerededir ?
Cevap : İstanbul
15) Lojistik performans yönetimin başarılı bir
şekilde yönetebilmesi için temek olarak ne
olmalıdır?
Cevap : Lojistik girdi ve çıktılarının etkin ve
önemli kullanılması gerekir.

By admin

3 thoughts on “Auzef Acil Yardım ve Afet Yönetimi Güz Final Sınavında Çıkan Sorular”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir