17 Aralık 2016 tarihli ve 29921 sayılı resmî gazetede Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması kararı yayımlanarak onaylandı. Yapılan değişikliklerin tam metni için tıklayınız.

Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı tarafından bireysel emeklilik sistemi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 17 Aralık 2016 tarihli ve 29921 sayılı resmî gazetede yayımlandı. 9 Kasım 2012 tarihli ve 28462 sayılı resmî gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında yönetmeliğinde ne gibi değişiklikler yapıldığını aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz.

Yönetmeliğin üçüncü maddesinde yer alan tanımlar kısmını birçok yeni tanım eklendi. Bakan, bireysel emeklilik hesabı, düzensiz ödeme, emeklilik sözleşmesi, fona ilişkin zorunlu giderler, güvenli elektronik iletişim aracı, işveren, işyeri, kalıcı veri saklayıcısı, katılımcı ad ve hesabına ödeme yapan kişi, mesafeli şatış ve ücret tanımları eklendi.

Emeklilik sözleşmesi türleri ve tarafları daha önce şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödemesini vs işlemlerini kapsarken değişiklik ile bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilecek. Sponsor kuruluşu ibaresi sözleşmeyi düzenleyen sponsora veya işverene olarak değiştirildi.

Bilindiği üzere 2017 yılı itibarı ile kademeli olarak devlet memurları ve çalışanlar için ilk iki ay zorunlu olacak. 2. ayın sonunda çıkmak isteyenler artırabilecek. Çıkmayıp devam edenlere devlet %25’lik katkının yanında 1000 TL’de bir seferlik ödeme yapacak. BES yönetmeliğinde de birçok değişiklik yapıldı ve yürürlüğe girdi. Değişikliklerin tam metni için TIKLAYINIZ. Ekler için TIKLAYINIZ.

Yıllara Göre Asgari Hak Kazanma Oranları Tablosu.

 

Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%}

<1

1.

2.

3.

4.

S.

6.

7.

Sözleşmede

Belirlenen

Hak

Kazanma

Süresi

(YU)

0

100

             

1

0

100

           

2

0

0

100

         

3

0

0

0

100

       

4

0

0

0

75

100

     

5

0

0

0

60

80

100

   

6

0

0

0

60

70

80

100

 

7

0

0

0

50

60

70

80

100

 

Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranlan.

Grup

Emeklilik Yatırım Fonları ‘

Azami günlük oran

.

Azami yıllık oran <%)

1

Para Piyasası Fonları Kıymetli Madenler Fonu

Yüz binde 3

1,09

11

Borçlanma Araçları Fonu Standart Fon Endeks Fonu

Yüz binde 5,25

1,91

III

Hisse Senedi Fonu Katılım Fonu Karma Fon Fon Sepeti Fonu Değişken Fon

Yaşam Döngüsü/Hedef Fon

Yüz binde 6,25

2,28

 

Kesintilere İlişkin Sınırlamalar.

Sözleşme Yılı

Kesintilere İlişkin Üst Sınırlar

0-5 yıl için

Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatının toplam tutarı için;

Her Yıl için Aylık Brüt Asgari Ücretin %8,5’ine Karşılık Gelen Maktu Tutar3

6. yıl ve sonrası için

Toplam kesinti tutarı için;

Sözleşme Kapsamında Devlet Katkısı Hesabında Bulunan Tutarın Belli Bir Oranına Karşılık Gelen Tutarb

Her yıl için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı esas alınır. Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet yahut şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir. Bu hesaplama yapılırken, çıkış işleminin yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınır.

Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutan, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Bu kontrolde, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmaz.

Sözleşme Yılı

Kontrolde Kullanılacak Oran

6

%60

7

%70

8

% 80

9

%90

10+

%100

Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile bu Yönetmelik çerçevesinde kontrol tarihi itibarı ile düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmeler için bu kontrol uygulanmaz. Bu kontrolde, ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı esas alınır.

Azami kesinti tutarlarının hesaplanmasında sözleşmenin bireysel emeklilik sisteminde fiilen geçirdiği süre esas alınır. Fon Toplam Gider Kesintisine İlişkin İade Oranı.

Sözleşme Yılı

İade Oranı

6. yıl için

%2,5 b

İade, şirket tarafından her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır, iadenin gecikmesinden kaynaklanan zararlar şirketçe karşılanır, iadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır.

7 nci ve 14 üncü yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15 inci yıl ve sonrası için sabit olarak % 25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.

Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz. İade sonrası kalan kesinti tutarının birikimin %1,1’inin altında kalmasına neden olacak kesinti tutarı iadeye konu edilmez. Kurul, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak fonlara ilişkin gruplandırmayı değiştirmeye yetkilidir.

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir