A
GENEL KÜLTÜR TESTİ
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
19
1. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü
bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu
savunulabilir?
A) Yerleşik hayata geçmeleri
B) İlk devletlerini Orta Asya’da kurmaları
C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları
yaşantılarına yansıtmaları
D) Boylar halinde birlikte yaşamaları
E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini
korumaları
2. Selçuklularda erkek hanedan üyelerinin, yanları-
na bilgili devlet görevlileri verilerek eyalet veya
vilayetlere yönetici olarak gönderilmeleri aşağı-
dakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Devlet yönetiminde deneyim kazanılmasına
önem verildiğinin
B) Yönetim birimlerinin sayıca az olduğunun
C) Askerliğe önem verildiğinin
D) Merkezi otoritenin korunmak istendiğinin
E) Yerleşik hayata geçişin hızlandırılmak istendi-
ğinin
3. İkta nedir?
A) Selçuklularda eyaletlerdeki valilerin askerleri
B) Selçuklularda toprakların vergi gelirlerine göre
bölümlere ayrılması
C) Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen kurallar

D) Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi
E) Türk İslam sanatında bir tür
4. Aşağıdakilerden hangisi “padişah imzası” anlamındadır?

A) Fetva B) Tuğ C) Ferman
D) Tuğra E) Saliyane
5. Osmanlılarda I. Ahmet’ten itibaren padişahlığın
hanedanın en yaşlı üyesine geçmesi usulünün
uygulanmasına başlanmasında güdülen amaç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanat sistemini devam ettirmek
B) Taht kavgalarını önlemek
C) Padişahın yetkilerini sınırlamak
D) Halk ile saray ilişkilerini kolaylaştırmak
E) Eyalet yöneticilerinin sayısını artırmak
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
20
6. Osmanlı Devleti’nde,
I. tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimselere devletçe
tohum, hayvan ve para yardımı yapılması,
II. toprağını arka arkaya üç yıl ekmeyerek boş bı-
rakan köylünün toprağının elinden alınıp bir
başkasına verilmesi,
III. köylünün, toprağını değil, toprağı işleme hakkını
çocuklarına miras olarak bırakabilmesi
uygulamalarından hangileri, toprağın kullanımının
köylüye, çıplak mülkiyetinin devlete ait olduğunu
gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
7. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği
saray aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıldız Sarayı B) Dolmabahçe Sarayı
C) Beylerbeyi Sarayı D) Çırağan Sarayı
E) Topkapı Sarayı
8. Aşağıdakilerden hangisiyle, ayanlar padişaha
bağlı kalacakları ve merkezi otoriteyi korumaya
yardımcı olacakları sözünü vermişlerdir?
A) Meşrutiyetin ilan edilmesi
B) Senet-i İttifak’ın ilan edilmesi
C) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
D) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
E) Veraset sisteminde değişiklik yapılması
9. Osmanlı pazarları XIX. yüzyılın ortalarından itibaren
Avrupa mallarının istilasına uğramış ve giderek Osmanlı
Devleti ham madde satan, yapılmış mal alan
bir ülke haline gelmiştir.
Ekonomide görülen bu durum,
I. iş bulma olanağı,
II. yerli sanayi,
III. yabancı sermeye
etkenlerinden hangilerini olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
10. Osmanlı Devleti’nde Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin
kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayılması
B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez toprak kaybetmesi
C) Osmanlı Devleti’nin yalnız kalma siyasetinden
vazgeçerek ittifaklara girmesi
D) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemez
duruma gelmesi
E) Yeniçeri teşkilatının kaldırılması
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
21
11.
I. Mondros Mütarekesi’nin imzalanması
II. Rusya’da çarlık yönetiminin yıkılması
III. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı
çıkması
Yukarıdakilerden hangilerinin Kurtuluş Savaşı’nın
başlamasında önemli rolü olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
12. Kurtuluş Savaşı’nda, aşağıdaki devletlerden hangisi,
Anadolu’da işgal gücü bulundurmamıştır?
A) İtalya B) Yunanistan C) ABD
D) İngiltere E) Fransa
13.
I. TBMM’nin açılması
II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi
III. Amasya Protokolleri’nin imzalanması
Yukarıdakilerden hangileri son Osmanlı Mebuslar
Meclisi’nde Misak-ı Milli’nin ilan edilmesinden
sonra ortaya çıkan gelişmeler arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
14. Kurtuluş Savaşı Döneminde özellikle Anadolu’da
bir Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını önlemek
amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakya-Paşaeli Haklarını Savunma Cemiyeti
B) İzmir Osmanlı Haklarını Koruma Cemiyeti
C) Trabzon Milli Hakları Koruma Cemiyeti
D) Adana ve Çevresi Haklarını Koruma Cemiyeti
E) Doğu Anadolu Haklarını Koruma Cemiyeti
15. Amasya Genelgesi’nde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığının
tehlikede olduğu, İstanbul Hükümeti’nin
sorumluluğunu yerine getiremediği ve ulusu yok olmuş
duruma düşürdüğü belirtilmiştir.
Bu sözlerin Kurtuluş Savaşı hakkında aşağıdakilerden
hangisiyle ilgili bilgi verdiği savunulabilir?
A) Süresi B) Nedeni C) Programı
D) Kadrosu E) Sonucu
16.
I. Kongre başkanının danışmanları
II. Kongreye katılan üyeler
III. Temsilciler Kurulu
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararları
kongre adına yukarıdakilerden hangileri yürütmüştür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
22
17. Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisinin
Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığına neden
olduğu savunulamaz?
A) Fransa’nın TBMM Hükümeti’yle antlaşma yapması
B) Fransız kamuoyunun ve Fransız yazarların Türk
bağımsızlık savaşına olumlu bakması
C) İtalya’nın Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmesi

D) Fransa’nın dış komisyon başkanı Franklen
Bouillon’u Ankara’ya Türk-Fransız dostluk ilişkisi
için göndermesi
E) TBMM Hükümeti’ne karşı Anadolu’da ayaklanmalar
çıkması
18. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından
biridir?
A) Sovyetler Birliği’nin Misak-ı Milli’yi kabul etmesi
B) Yunanistan’ın saldırı gücünü yitirerek savunmaya
geçmesi
C) Londra Konferansı’nın toplanması
D) TBMM’nin Mustafa Kemal’i başkomutan seçmesi
E) Ulusal yükümlülüklerin açıklanması
19. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın
kapsamındadır?
A) Batı sınırının çizilmesi
B) Musul’un Irak’a bırakılması
C) Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması
D) Türkiye-Ermenistan sınırının belirlenmesi
E) Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması
20. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ordularının Eskişehir
cephesinde taarruza başladığı, Türk ordusunun
çekildiği en buhranlı günlerde, “Maarif
Kongresi”nin toplanması aşağıdakilerden hangisini
gösterir?
A) Askeri zafer beklentisinin azaldığını
B) Eğitim ve öğretimle ilgili daha önceden yapılan
çalışmalardan yararlanılmak istendiğini
C) Askeri zaferlerin yapılacak inkılapları çabuklaş-
tırdığını
D) Eğitim ve öğretime çok önem verildiğini
E) Maarif Kongresi’nin yapılmasının daha önceden
kararlaştırıldığını
21. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinin
bağımsız devlet anlayışının bir gereği olduğu savunulabilir?

A) Kabotaj Kanunu B) Şapka İnkılabı
C) Harf İnkılabı D) Saltanatın kaldırılması
E) Halifeliğin kaldırılması
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
23
22. Türkiye Cumhuriyeti’nde devletçilik anlayışı aşa-
ğıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?
A) Ekonomide özel sektöre yer verme
B) Ulusal çıkarları koruma
C) Mal edinme
D) Fırsat eşitliği
E) Sınırsız ekonomik rekabet
23. Anlaşma Devletleri’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti’yle birlikte İstanbul Hükümeti’ni de
Lozan Konferansı’na davet etmesi aşağıdakilerden
hangisini çabuklaştırmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasını
B) Saltanatın kaldırılmasını
C) Ankara’nın başkent yapılmasını
D) Milletvekillerinin görev süresinin uzatılmasını
E) 1876 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılmasını
24. Cumhuriyet Döneminde Arap alfabesinden vazge-
çilmesinin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı
savunulamaz?
A) Okuryazar sayısını artırma
B) Batı dillerinden tercümeler yapma
C) Arşivlerdeki eserleri değerlendirme
D) Kitap okuma hevesini artırma
E) Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı kaldırma

25. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemindeki
gelişmeler arasında değildir?
A) Hukuk sistemi uygulamalarında birlik sağlanması
B) Köylüden verginin ürün üzerinden alınması
C) Milletvekillerinin yemin şeklinin değişmesi
D) Nüfus sayımında kadınların da sayılması
E) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
26.
I. Yabancı okullarda Türk öğrencilerin de okuyabilmesi

II. Yabancı okullarda Türk dili, tarih ve coğrafya
derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması
III. Yabancı okulların, Türk kanunlarına ve bağlı
oldukları tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak
zorunda olması
Türkiye’deki yabancı okullarla ilgili yukarıdaki
uygulamalardan hangilerinin, ulusal değerleri
koruma amaçlı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
24
27.
I. Şeyh Sait Ayaklanması
II. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
III. Çerkez Ethem Ayaklanması
Yukarıdakilerden hangileri laik devlet anlayışına
tepkidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
28.
I. Soyadı Kanunu
II. Öğretim Birliği Kanunu
III. Seçim Kanunu
Atatürk Döneminde yukarıdakilerin hangilerinde
değişiklik yapılmasının, toplumda kadın-erkek
eşitliğini sağlamada katkısı olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
29.
I. Eşitlik
II. Ayrıcalık
III. Sınıf kavgası
Halkçılık ilkesi yukarıdakilerden hangilerine kar-
şıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
30.
I. Türkiye Devleti’nin cumhuriyet olduğunun belirtilmesi

II. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
III. Laiklik ilkesi
Yukarıdakilerden hangileri, 1937 yılında anayasada
ilk kez yer almıştır ?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
31.
I. Menemen Olayı’nın çıkması
II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
III. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması
gelişmelerinden hangilerinin, Türkiye’nin demokratik
hayata geçişinin gecikmesinde etkili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
32. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde de varlığını
sürdürmektedir?
A) Sadabad Paktı B) Kuzey Atlantik Paktı
C) Balkan Paktı D) Kellog Paktı
E) Varşova Paktı
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
25
33. Lozan Barış Antlaşması’yla Boğazlar’ın iki yanında
askersiz bir bölge oluşturulmuştur. Montrö Sözleşmesi’yle
ise Türkiye’nin bu bölgede asker bulundurması
ve bölgenin düşman saldırısına karşı koyabilecek duruma
getirilmesi kabul edilmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak
I. Boğazlar Türk egemenliğine geçmiştir.
II. Boğazlar’dan geçiş için sınırlamalar kaldırılmış-
tır.
III. Türkiye’nin sınır komşularında değişiklik olmuş-
tur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
34.
I. Devlet eliyle temel sanayinin kurulması
II. İlk özel bankanın kurulması
III. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye
olması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Döneminde
gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
35.
I. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
III. Halk Fırkası
Yukarıdaki siyasal partilerden hangileri Atatürk
Döneminde kurulmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
36. Yabancılara verilen ekonomik ve siyasi ayrıcalıkların
kaldırılmasının,
I. ulusçuluk,
II. devletçilik,
III. laiklik
ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
37. Türk Tarih Kurumu’nun Anadolu’nun eski tarihini
araştırmaya yönelik çalışmalarıyla,
I. arkeoloji,
II. müzecilik,
III. etnografya
alanlarından hangilerinde gelişme sağlandığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
26
38. Aşağıdaki haritada gösterilen üç kent, bütün yıl boyunca
öğle vaktinde güneş ışınlarını yaklaşık aynı
açıyla alır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Aynı yarım kürede yer almalarının
B) Ekvatora hemen hemen aynı uzaklıkta olmalarının

C) Aynı coğrafi bölge içinde olmalarının
D) Aynı denizin kıyısında olmalarının
E) Dağların kıyıya paralel uzanmasının
39. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Bölü-
mü’nün kıyı kesiminin iklim özelliklerinden biri
değildir?
A) Nem oranının yüksek olması
B) Sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü gün sayısının
az olması
C) Kurak dönemin uzun sürmesi
D) Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı-
nın az olması
E) Yıllık yağış tutarının yüksek olması
40. Aşağıdakilerden hangisi, Ege Bölgesi akarsularının
özelliklerinden biri değildir?
A) Kollarından bir kısmının kaynağının bölge dışında
olması
B) Yataklarında menderesler çizerek akmaları
C) Doğudan batıya doğru havza genişliklerinin farklılık
göstermesi
D) Sıradağlar arasındaki çöküntü alanlarında akmaları
E) Yıl boyunca bol su taşımaları
41. Aşağıdakilerden hangisi bir delta ovası değildir?
A) Göksu B) Ceylanpınar
C) Bafra D) Çarşamba
E) Çukurova
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
27
42. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfus özelliklerinden
biri değildir?
A) Yıllık nüfus artış oranının sürekli yükselmesi
B) Mevsimlik iş gücü göçünün olması
C) Nüfus yapısının genç ve dinamik olması
D) Nüfus yoğunluğunun giderek artması
E) Hızlı bir kentleşme sürecinin yaşanması
43. Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de 1990 yılında 6 yaş ve
üzerindeki okuryazar nüfus oranları cinsiyete ve bölgelere
göre verilmiştir.
Okuryazar oranı (%)
Bölge
Kadın Erkek
Marmara 82 94
İç Anadolu 77 92
Ege 77 91
Akdeniz 73 89
Karadeniz 70 88
Doğu Anadolu 55 81
Güneydoğu Anadolu 45 76
Bu tablodan yararlanarak aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Bölgelerin toplam nüfusuna
B) Türkiye’de, 6 yaş üzerindeki kişi sayısına
C) Genç nüfus içindeki okuryazar oranına
D) Kadın okuryazar oranının en yüksek olduğu bölgeye

E) Okuryazar nüfusun eğitim düzeyindeki farklılıklara

44. Endüstri sektöründe çalışanların toplam çalışan
nüfusa oranı, aşağıdaki bölümlerin hangisinde
diğerlerindekinden daha fazladır?
A) Dicle B) Erzurum-Kars
C) Çatalca-Kocaeli D) Yukarı Kızılırmak
E) Doğu Karadeniz
45. Orta Karadeniz Bölümü’nde nüfus dağılışı Doğu Karadeniz
Bölümü’nden farklı olarak iç kısımda da yo-
ğundur.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin iki bölüm
arasında farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüzey şekilleri
B) Yıllık yağış tutarı
C) Akarsu ağı
D) Doğal bitki örtüsünün dağılışı
E) Yer altı zenginliği
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
28
46. Yukarı Fırat Bölümü’nde tarım ürünleri çeşidinin
Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer bölümlerinden
daha fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Nüfus yoğunluğunun fazlalığı
B) İklimin elverişliliği
C) Akarsu ağının genişliği
D) Makineli tarımın yaygınlığı
E) Küçükbaş hayvancılığın yaygınlığı
47. Aşağıdaki grafik, 1998 yılında Türkiye’deki ormanların
coğrafi bölgelere dağılışını göstermektedir.
Karadeniz
%27
Akdeniz
%22 Ege
%17
Marmara
%13
Doğu
Anadolu
%10
İç Anadolu
%8
Güneydoğu
Anadolu
%3
Yalnızca bu grafikten yararlanarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Batıdan doğuya gidildikçe ormanların kapladığı
alan artmaktadır.
B) Ormanların kuzeyde yer alan bölümünün oranıyla
güneyde yer alan bölümünün oranı birbirine
yakındır.
C) Denize kıyısı olan coğrafi bölgelerde ormanların
tür çeşitliliği, iç bölgelerdeki ormanlardan fazladır.

D) Orman miktarındaki azalma en çok güney ve batı
bölgelerde görülmektedir.
E) Ormanların % 75’inden fazlası denize kıyısı olan
coğrafi bölgelerde yer almaktadır.
48. Yaz ve sonbaharda kuraklık isteyen bir tarım ürü-
nünün,
I. Konya,
II. Erzurum-Kars,
III. Dicle,
IV. Doğu Karadeniz
bölümlerinin hangilerinde doğal koşullarda yetiş-
mesi zordur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
49. Marmara Bölgesi’nin, yüz ölçümüne göre ekili dikili
alan oranı en yüksek bölge olmasında,
I. düzlüklerin geniş yer kaplaması,
II. kentleşme oranının fazla olması,
III. endüstrinin gelişmiş olması
özelliklerinden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
29
50.
Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde
zeytin üretimi en fazladır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
51. Akdeniz Bölgesi’nde yaz mevsiminin sıcak ve kurak
geçmesi, aşağıdakilerden hangisinde etkili
değildir?
A) Orman yangınlarının artmasında
B) Tarımda sulamaya gereksinim duyulmasında
C) Seracılığın gelişmesinde
D) Deniz turizmine elverişli sürenin uzun olmasında
E) Susam ve yer fıstığı üretilmesinde
52. Aşağıdaki grafik Türkiye’de pamuk üretimi yapılan
bölgelerdeki üretimin, Türkiye’nin toplam pamuk üretimi
içindeki paylarını göstermektedir.
Marmara
%1
%40
Ege
%32
Doğu
Anadolu
%3
Akdeniz
%24
Güneydoğu
Anadolu
Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak, Türkiye’nin
pamuk üretimiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan
hangisine gidilemez?
A) Kıyı bölgelerinin toplam üretimi iç bölgelerinkinden
fazladır.
B) Türkiye’nin pamuk üretiminde Marmara Bölgesi’nin
payı en azdır.
C) Karadeniz Bölgesi dışında tüm kıyı bölgelerinde
pamuk üretilir.
D) Bölgelerin pamuk üretimi, bölge yüz ölçümleriyle
orantılıdır.
E) Toplam üretimin yarıdan fazlası güneydeki bölgelerden
elde edilir.
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
30
53. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes
ovalarında tarımsal etkinliklerin yoğun olarak
yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenemez?
A) Yer şekillerinin makineli tarıma uygun olması
B) Nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üzerinde
olması
C) İklim koşullarının uygun olması
D) Sulama olanaklarının fazla olması
E) Toprağın çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine elverişli
olması
54.
I. İklim koşullarının uygun olması
II. Tüketimin fazla olması
III. Dış satım ürünleri arasında yer alması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de, kümes
hayvancılığının büyük kentler çevresinde yoğunlaşmasında
etkilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
55. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de endüstrinin
hızla gelişmesinin ülke ekonomisine sağladığı
katkılardan biri değildir?
A) Çalışma çağındaki nüfusa yeni iş olanakları yaratılması
B) Ham maddenin ülke içinde işlenerek daha fazla
değer kazanması
C) İç ve dış ticaretin gelişmesi
D) Göçler sonucu büyük kentlerin çevresindeki tarım
arazisinde yerleşim alanları oluşması
E) Dış satımda endüstri ürünlerinin payı arttıkça dış
satım gelirlerinin de yükselmesi
56. Türkiye’de bazı yerleşim merkezlerinin büyümesinde
o yörede çıkartılan yer altı zenginliklerinin payı bü-
yüktür.
Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin bü-
yümesinde bu payın katkısı daha azdır?
A) Zonguldak B) İskenderun C) Seydişehir
D) Soma E) Batman
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
31
57. Aşağıdaki grafik beş maden cevherinin 1994 yılında
Türkiye’deki üretim ve tüketim miktarlarını göstermektedir.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
I II III IV V
Üretim Tüketim
Maden
Milyon ton
Yalnızca grafikteki bilgilere dayanarak, hangi madenlerin
dış alımına gereksinim duyulduğu söylenebilir?
A) I ve II B) I ve V C) II ve III
D) II ve IV E) III ve V
58. Türkiye’nin dış ticaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Dış satımında en büyük payı tekstil ve konfeksiyon
ürünleri oluşturur.
B) Endüstri ürünleri, dış alımda önemli bir paya sahiptir.

C) Bazı ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücü giderek
artmaktadır.
D) Dış satımda tarım ürünleri arasında ön sıraları
pamuk, tütün, üzüm, fındık ve incir alır.
E) Dış satım gelirleri dış alım giderlerini karşılamaktadır.

59. Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde aşağıdaki
enerji kaynaklarından hangisinin kullanımının
artması, üretim maliyetinin artmasına yol açar?
A) Güneş B) Akarsu C) Rüzgâr
D) Petrol E) Sıcak su
60. Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde
turizm en az etkilidir?
A) Hava ulaşımı
B) Hediyelik eşya üretimi
C) Haberleşme araçlarının üretimi
D) Konaklama tesislerinin niteliği
E) Belediye hizmetleri
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
32
61. − 67. SORULARI 1982 ANAYASASI’NA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
61. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmek
için aranan şartlardan biri değildir?
A) En az lise mezunu olmak
B) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak
C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
E) Kısıtlı olmamak
62. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden
biri değildir?
A) Para basılmasına karar vermek
B) Kanun koymak
C) Savaş ilanına karar vermek
D) Bakanlar Kurulunu denetlemek
E) Üniversite rektörlerini seçmek
63. Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
64. Başbakanın istifasını kabul etme yetkisi aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A) TBMM Başkanına
B) Cumhurbaşkanına
C) Bakanlar Kuruluna
D) Yüksek Seçim Kuruluna
E) Anayasa Mahkemesine
65. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme
biçimlerinden biri değildir?
A) Soru
B) Genel görüşme
C) Gensoru
D) Meclis araştırması
E) Ara seçim
66. TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
33
67. Kanunların şekil bakımından Anayasa’ya uygun
olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi
denetler?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
68. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı
kimdir?
A) Başbakan B) Adalet Bakanı
C) Yargıtay Başkanı D) Danıştay Başkanı
E) TBMM Başkanı
69. Aşağıdakilerden hangisi seçimle işbaşına gelir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) Belediye Başkanı
D) İl Milli Eğitim Müdürü
E) Emniyet Müdürü
70. İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İnsan hakları sadece sivil toplum örgütleri
tarafından güvence altına alınır.
B) İnsan hakları bireyi topluma ve devlete karşı
korur.
C) İnsan en üstün değer olarak kabul edilmelidir.
D) İnsan hakları tüm insanlar bakımından geçerli
olmalıdır.
E) İnsan hakları bakımından ırk, din, cins farkı
gözetilemez.
71. Bir devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek ki-
şilere ne ad verilir?
A) Millet B) Birey C) Hemşehri
D) Vatandaş E) Soydaş
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
34
72. Türkiye’nin yurt dışına göç vermesinde,
I. ortalama yaşam süresinin uzun olması,
II. ücret düzeylerinin düşük olması,
III. işsizlik oranının yüksek olması
etkenlerinden hangileri rol oynamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
73. TBMM kararıyla, 1 Ocak 2005 tarihinde Türk lirasından
(TL) kaç sıfır atılmıştır?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3
74. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, kişi başına düşen
geliri çok yüksek olduğu halde “gelişmiş ülkeler”
grubunda yer almaz?
A) ABD B) Almanya
C) İngiltere D) Suudi Arabistan
E) Japonya
75. 1 Temmuz 2006’dan bu yana Avrupa Birliği (AB)
dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır?
A) Yunanistan B) İngiltere
C) Finlandiya D) İtalya
E) Portekiz
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/2(KPSS/2) 17 EYLÜL 2006 ORTAÖĞRETİM GENEL KÜLTÜR TESTİ A KİTAPÇIĞI 1. E 2. A 3. B 4. D 5. B 6. E 7. E 8. B 9. C 10. D 11. A 12. C 13. D 14. C 15. B 16. C 17. E 18. B 19. A 20. D 21. A 22. E 23. B 24. C 25. B 26. E 27. A 28. C 29. E 30. C 31. A 32. B 33. A 34. D 35. D 36. A 37. E 38. B 39. C 40. E 41. B 42. A 43. D 44. C 45. A 46. B 47. E 48. D 49. A 50. A 51. C 52. D 53. B 54. B 55. D 56. B 57. A 58. E 59. D 60. C 61. A 62. E 63. D 64. B 65. E 66. C 67. A 68. B 69. C 70. A 71. D 72. E 73. B 74. D 75. C

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir