“Meslek eitimini ‘memleket meselesi’ olarak görüyoruz”

Kongrenin açlnda konuan Millî Eitim Bakan smet Ylmaz, Bakanln bu dönem en öncelikli gündeminin meslek eitimi olduunu, meslek eitimini “memleket meselesi” olarak gördüklerini ifade etti.

Bu nedenle 2. Eitim Kongresi´nin temasnn mesleki eitim olarak belirlendiini aktaran Ylmaz, mesleki ve teknik eitimin yeterlilii ve kalitesinin ülkenin yeni yüzyldaki yerini belirlediini söyledi.

Bilimsel ve teknolojik gelimeleri takip etmekte takip etmekte bile güçlük çekilen bir zamanda ve kyasya bir ekonomik yar içindeyken bir de ayanza çelme taklmaya çalld bir dönemde çayla rekabet eden, bilgiyi ve yüksek katma deerli ürünleri üreten ve ürettiini ihraç etii alanda marka olan bir Türkiye istediklerini bildiren Ylmaz, “Bunun yolu nitelikli bir mesleki eitimden geçmektedir.” dedi. Milletin hedefinin çada uygarlk seviyesinin üstünde çkmak olduunun altn çizen Ylmaz, “Bunun için eitimi çan ihtiyaçlar dorultusunda yeniden yaplandrarak, eitimle ilgili teknolojik ve bilimsel gelimeleri eitim sistemimize zamannda uygulamak gerekir.” deerlendirmesinde bulundu.

 Kendisinden önce söz alan TOBB Bakan Vekili  Memi Kütükcü´nün “yeni bir reformun ihtiyaç olduu” yönündeki sözlerini  aktaran Ylmaz, “Yeni bir reform yeni bir deiiklik demektir. Dolaysyla her gün yeni bir ey söylenmesi lazm. Dünle ilgili ne varsa geçti cancazm. Bunun için istiareyle bu alanda ortak akl bularak gereini yapmay düünüyoruz.” dedi.

 

“Kongrenin amac ortak akl bulmak”

Kongrenin amacnn da ortak akl bulmak olduuna iaret eden Ylmaz, ülkenin mukayeseli üstünlüünün genç ve nitelikli insan kayna olduunu söyledi. Çada bir mesleki eitimle, beeri sermayeyi daha da güçlendirip, ülkeyi güçlü, insan zengin ve mutlu klabileceklerini söyleyen Ylmaz, “Mesleki ve teknik eitim bizim kültürümüze yabanc olan bir eitim de deildir. Ahilik Kurumu, esnaf birlikleri, loncalar;  ayn tür ii yapan ayn tür ürünü satan esnaf ve zanaatkarlarn oluturduu çarlar, hanlar, arastalar, kültürümüzün meslek eitiminden dünden bugüne gelen izleridir.” diye konutu.

Mesleki eitimde usta-çrak ilikisi önemine deinen Ylmaz, her üretimin de bir sonraki üretim için yeni bir tecrübe olacan söyledi. Bugün her üretilen insansz hava aracnn bir sonrakinin irtifasn yükseltmek, teknolojik üstünlüünü daha iyi klmak için, her üretilen füzenin, bir sonraki füzenin menzili uzatmak, etkinliini arttrmak, hedefinin daha da hassas bulmasn salamay amaçladn dile getiren Ylmaz, üretilen her uydunun da bir sonraki uydunun çözünürlüünü daha iyi klmak için yapldn belirterek, ´Yani iki gününüzü birbirine eit klmayacaksnz.” dedi.

 

“Meslein itibar algsn da yükselteceiz”

Mesleki eitimin ülkenin dört bir yannda konuulduunu dile getiren Ylmaz, kendilerinin de resmin tamamn görmek istediklerini dile getirdi. Söylenenlerin üç aa be yukar olduunun altn çizen Ylmaz, “Ülkemizde vasfsz i gücü fazlal var. Sanayicinin de kalifiye eleman bulma sorunu var. gücü talebiyle igücü arz arasnda bir uyumsuzluk var. Bu durum, esas itibaryla mesleki ve teknik eitim ile i dünyas arasndaki kopukluu göstermektedir. Hatta baz alanlarda hiç olmadn ifade etmektedir. dünyas ile eitim sistemi arasndaki yeterli nitelikte, çeitlilikte ve sayda i gücü yetitirilmesine de engel olmaktadr. Hepsine katlyorum. Mesleki ve teknik eitimde ifade edilen, teorik bilginin alnd, esas eksikliin beceri eitiminde olduudur. Biz de bu eksiklikleri gidermek için mesleki ve teknik eitim kurumlarmz devretmeye i gücü talep eden meslek teekküllerine hazr olduumuzu da ifade ettik. Bundan sonra söylemeye de devam edeceiz. Eitim kurumumuzun yönetimlerine temsilcilerini alabileceimizi söyledik. Bir iletiim eksikliimiz olmasn. Darda söyleneceine gel içeride söyle.”

Uygulamal dersleri meslek standartlarn salayacak seviyeye çkartacaklarnn bildiren Ylmaz, “Meslein itibar algsn da yükselteceiz. Nitelikli meslek eitimi örencilerimize vereceiz.” dedi. Bakan Ylmaz, mesleki eitime yönelik çalmay ilgili paydalarla ibirlii içerisinde yürütmeye büyük önem verdiklerini vurgulad.

 

“Sürdürülebilir bir kalknma için hem niteliksel hem niceliksel mesleki eitim art”

Sürdürülebilir bir kalknma için hem niceliksel hem niteliksel mesleki ve eitimin art olduunu dile getiren Ylmaz, mesleki eitimin ortaöretimdeki paynn yüzde 44 olduunu belirterek, “Bu oran yüzde 60’a çkarmak öncelikli hedefimizdir.” diye konutu.

2002-2003 eitim öretim ylnda mesleki ve teknik ortaöretimde yaklak 800 bin olan örenci saysnn 2016-2017 eitim-öretim ylnda yaklak 1 milyon 750 bine çktn kaydeden Ylmaz, yine 60 bin olan öretmen saysnn da 120 binin üzerinde olduunu aktard.

 Okul saysnn da 2002-2003 eitim öretim ylnda bin 993 iken 3 bin 266’ya yükseldii istatistiklerini paylaan Ylmaz, bu rakamlarn mesleki eitimde alnan önemli mesafeyi gösterdiini ifade etti. Özel sektörün arzulad nitelikli i gücünü yetitirmek hem de gençlerin istihdam edilebilirliini salamak için son yllarda mesleki ve teknik eitimde birçok yeni uygulamay hayata geçirdiklerini anlatan Ylmaz, özel sektörün katksn arttrmak amacyla Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) açlan özel mesleki ve eitim kurumlarna eitim ve öretim destei uygulamasn balattklarn hatrlatt.

Büyük bir ilgi gören bu uygulamay OSB´ler dnda açlan özel mesleki ve teknik eitim okullarn kapsayacak ekilde genilettiklerini dile getiren Ylmaz, örenci bana yllk 4 bin 270 lira ile 6 bin 675 lira arasnda destek salandn aktard. Türkiye genelinde 2002-2003 eitim öretim ylna kadar OSB’lerde 9 okul faaliyet gösterirken özel statüde okulun bulunmadn, bugün ise OSB´lerde resmi ve özel 60 meslek lisesinde 39 bin 247 örencinin eitim öretime devam ettiini söyledi.

Tevik kapsamnda geçen yl örenim gören 16 bin 976 örenciye toplam 81,6 milyon Lira ödeme yapldn bildiren Ylmaz, bu yl ise OSB içinde ve dnda bulunan 28 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi´nde 18 alanda 21 bin 487 örencinin tevik aldn bildirdi. Ylmaz, “2016-2017 eitim öretim ylnda 21 bin 487 örencimize öretim yl sonuna kadar yaklak  125 milyon Lira öretim destei ödeyeceiz. Bu kapsamda, büyük ölçekli firmalarn kendi bünyelerinde okullar açarak kendi nitelikli personelini yetitirmesine de frsat tanyacaz.” bilgisini paylat.

 

Müfredata meslek Ahlak ve “Ahilik” modülü

Tematik meslek liselerinin açlmaya baladn kaydeden Ylmaz, stanbul´da ayakkabclk, kuyumculuk gibi ihtisas okullar bulunduunu ve bu tür ihtisas okullarn Türkiye´nin dört bir tarafna yaygnlatrmak istediklerini bildirdi.

Mesleki eitim ile i dünyas arasndaki balar kuvvetlendirmek ve sektörün arzulad nitelikli i gücünü yetitirmek amacyla “Okul Hamilii Projesi”nin baladn anmsatan Ylmaz, mesleki ve teknik eitimde eitim-sektör ibirliini artrmak amacyla özel-kamu kurum ve kurulular ile imzalanan 75 ibirlii protokolünün de uygulandn söyledi.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde uygulanan öretim programlarna deerler eitiminin yanstlmasn önemli bulduklarn ifade eden Ylmaz, bu nedenle 9´uncu snfta okutulan mesleki geliim dersine, “Meslek Ahlak ve Ahilik” modülünün de eklendiini kaydetti.

 

Mesleki ve teknik eitimde reform

Mesleki ve teknik eitimde önemli bir reform için ilk adm attklarn ve hazrlanan kanun tasarsnn TBMM Millî Eitim Komisyonundan geçtiini belirten Bakan Ylmaz, u bilgileri verdi: “En ksa zamanda Genel Kurul gündemine getirmek istiyoruz. Bu tasar yasalarsa, çraklk eitimi, zorunlu ortaöretim kapsamna alnacaktr. letmelerde beceri eitimi, staj ve tamamlayc eitime katlan örencilere ve çrak örencilere iletmelerce ödenen net asgari ücretin yüzde 30´unun üçte ikisi devlet tarafndan karlanacaktr. Okulda atölye eitimine balayan örenciler i kazas ve meslek hastalklarna kar sigortalanacaktr. Staj yapan örencilerin iletmelerde edindikleri bilgi ve becerilerin ölçülmesi amacyla sektör temsilcileri ile birlikte beceri snav yaplacaktr. Teknik eitim fakültesi mezunlarnn fark derslerini vererek mühendis unvan kazanmalar salanacaktr.”

Türkiye´nin petrol, doalgaz, altn gibi zenginliklerinin bulunmadn ifade eden Ylmaz, “Ancak ürettii gelir bakmndan dünyada ilk 20 ülke arasnda. Bu bir baar ise ki biz öyle deerlendiriyoruz, bu baar eitimli insannn baarsdr. Dardan biri gelip de Türkiye´yi dünyadaki ilk 20 ülke arasna sokmad. ” diye konutu. dünyasnn “eitiminiz neyse ekonominiz odur” sözlerine karlk kendisinin de “ekonominiz neyse eitiminiz de odur” dediini belirten Ylmaz, en gelimi ülkelerle eitimi en ileri olan ülkelerin bir arada olduunu, dolaysyla birinin dierinden ayrlamayacan vurgulad.

sizlik rakamlarnn tek bana bir ülkedeki mesleki eitimin yetersizliini göstermediini de ifade eden Ylmaz, Yunanistan´da genel isizliin yüzde 23, genç isizliin yüzde 48, spanya´da genel isizliin yüzde 18, genç isizliin yüzde 45 civarnda bulunduunu, Türkiye´de ise genç isizliin yüzde 20´nin altnda bulunduuna dikkati çekti. Ylmaz, “Türkiye´deki genç isizlik oran Fransa, Polonya, Hrvatistan dahil 15 AB ülkesinden daha iyi bir orana sahip. Buradan hareketle Türkiye meslek eitiminde AB ülkelerinden çok daha iyi denilebilir mi?” dedi.

 

“Eitimi ihmal eden her eyi ihmal etmitir”

“Eitimi ihmal eden her eyi ihmal etmitir.” diyen Bakan Ylmaz, kendilerinden önceki dönemlerde eitime öncelik verilmediini ve bütçeden yeteri kadar pay ayrlmadn söyledi.

Bugün bütçede en büyük payn eitime ayrldn, 2017 bütçesinde de en büyük payn yine eitime ayrldn ifade eden Ylmaz, OECD ülkelerinin gayri safi millî haslalarndan eitime ayrdklar payn ortalama yüzde 5,2 olduunu, Türkiye´nin de hemen hemen bu rakam yakaladn ve eitime ayrd payn yüzde 5´e kadar çktn bildirdi.

Bakan Ylmaz, “Ülkemizi Cumhuriyetin 100´üncü ylnda yüksek gelir grubuna tamak istiyoruz. Bunu da ancak ve ancak kaliteli bir eitimle yapabiliriz. Eitimi uzun vadeli bir bak açsyla gelecee yatrm olarak görüyoruz. Aydnlk bir gelecek için, yeni Türkiye´yi ina etmek için, özgüveni yüksek, kendi medeniyet deerleriyle bark, evrensel deerleri ve bilgiye açk bir nesil için üzerimize düeni yerine getirmek gayretindeyiz.” açklamasnda bulundu.

 

“Dünya çocuklar yeni yüzyla böyle hazrlanyor.”

TOBB Bakan Vekili Memi Kütükcü, i dünyas olarak mesleki ve teknik eitimi ekonomiyi ekillendirecek en önemli unsur olarak gördüklerini ifade etti.

dünyas olarak son yllarda mesleki eitime daha çok odaklandklarn, pek çok kurumla ibirlii yaparak, nitelikli eleman yetitirmek amacyla “UMEM Beceri 10” Projesi´nin hayata geçirildiini dile getiren Kütükcü, bu kapsamda 170 binden fazla kursiyerin eitim aldn ve yaklak 120 bin kiinin de istihdam edildiini anlatt.

Hayatn her alannda daha az beceri gerektiren ilerin hepsinin yava yava ortadan kalktn, artk bu ileri makinelerin yapmaya baladn dile getiren Kütükcü, “Makineler kendi aralarnda da konumaya balaynca üretim sürecinin az beceri gerektiren ilerinde insanlara artk i kalmayacak. Stok saymn yapan makineler ile üretim yapan makine arasndaki konuarak mal tedarik sürecini yöneten makineye kendileri siparilerini verecekler. Sonra yapay zeka dönemi de gelecek. Netice olarak vasat bir eitimle, vasat üstü gelir elde etmek artk mümkün olmayacak. Eitimi vasat olann yaam da vasat kalacak.” deerlendirmesini yapt.

Geçen yüzylda 21. yüzylda diploma ve bir yabanc dil bilmenin yetmediini, üçerine bir de makinelerle konuabilme yeteneine sahip olmak gerekeceini belirten Kütükcü, “Kodlama bilgisinin makinelere dert anlatmay bilmenin ii kavrama açsndan da son derece önemli olduunu düünüyorum. te dünya çocuklar yeni yüzyla böyle hazrlanyor.” dedi.

Dünya genelinde 300 milyon Arapça konuan insan bulunduunu aktaran Kütükcü, “Neden Suriyeli göçmenlerin bilgisayar programlarn Arapça´ya uygulamalarn salamyoruz.” önerisinde bulundu.

 

15 ayr panelde mesleki eitim tartlacak

Kongre Bakan Prof.Dr. Ouz Borat da mesleki ve teknik eitimde özel sektörle i birlii eitimin kalitesi açsndan önemli olduunu belirtti. Mesleki ve teknik eitimin gelimesi açsndan sanayi ile ibirliine gidilmesi açsndan önemli olduunu ifade eden Borat, kongrenin düzenlenmesinde emei geçen herkese teekkürlerini sundu. ki gün devam sürecek kongrede, üç salonda 15 panel düzenlenecek. Oda bakanlar, akademisyenler, gazeteciler, eitim uzmanlar, sanayici ve çok sayda uzmann katlaca kongrede, “Mesleki Eitim ve stihdam likisi”, “Mesleki Eitim ve Kariyer”, “Sendikalar Gözüyle Mesleki ve Teknik Eitim”, “Mesleki Yeterlilikler”, “Mesleki Rehberlik ve Kariyer” ve “Ahilik ve Deerler Eitimi” konularnda bildiriler sunulacak.

24-10-201624-10-201624-10-2016

[ad_2]

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir