Eğitim Club
logo
Sağlık Ekonomisine Giriş
Bahar Final
1.
Devletin tüketicileri korumak için piyasada işlem görecek en
yüksek fiyatı belirlemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tavan fiyat uygulaması
Soru Açıklaması
2.
Eşit durumda olmayanlara farklı davranmak aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Dikey adalet
Soru Açıklaması
3.
Bir hastanede MR cihazının aylık toplam maliyeti (TC) 50000
TL’dir. Bu cihazla 10000 hasta bakıldığına göre ortalama
toplam maliyet (ATC) ne kadardır?
Doğru Cevap: "C" 5 TL
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de ilaç sektöründe neredeyse tüm faaliyetlerin
düzenlenmesi ve denetlenmesi hangi kurumun yetkisindedir?
Doğru Cevap: "B" Sağlık Bakanlığı
Soru Açıklaması
5.
ABD’de uygulanan sağlık sigorta sistemlerinden olan
Medicare’den yararlanabilmek için kaç yaş üstü olmak
gerekir?
Doğru Cevap: "D" 65
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin özel sektör tarafından
sunumuna hangi yıldan itibaren izin verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1961
Soru Açıklaması
7.
Ödeme gücü olmayan bir hastanın tedavisi kamu hizmeti
olarak yapıldığında, o kişinin çevresi için aşağıdaki sonuçlardan
hangisi ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "B" Dış kazanç
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektörünün zayıf yönlerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel sağlık sigortalarının artması ve bu alanın gelişim potansiyeli taşıması
Soru Açıklaması
9.
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
hangi kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında
toplanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sağlık hizmet üretimlerinden hangisi daha
verimlidir?
Doğru Cevap: "D" 100 birim sağlık girdisi kullanılır, 170 birim sağlık çıktısı alınır.
Soru Açıklaması
logo
Sağlık Ekonomisine Giriş
Bahar Final
11.
Arz ve talep piyasada karşılaştığında arz edilen miktar ile
talep edilen miktarı birbirine eşitleyen fiyata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Denge fiyat
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hekimlik hizmetleri satışına
dayanarak kâr sağlamaya çalışan bir piyasa firmasıdır?
Doğru Cevap: "E" Özel hastane
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde sosyalist tip sağlık sistemi
uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Küba
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı mallara örnek olarak
verilebilir?
Doğru Cevap: "C" Penisilin-şırınga
Soru Açıklaması
15.
Sıcak havalarda bulaşıcı hastalıkların artması ilaç arzı üzerinde
nasıl bir etki oluşturur?
Doğru Cevap: "E" İlaç arzı artar
Soru Açıklaması
16.
Sağlık ekonomistlerine göre aşağıdakilerden hangisi ilaç
piyasasında yaşanan rekabet türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Siyasi rekabet
Soru Açıklaması
17.
Özel sektör sağlık kuruluşlarının daha çok yüksek gelir
bölgelerinde yoğunlaşmasının temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yüksek gelir bölgelerindekilere kaliteli hizmet sunarak yüksek kazanç elde etmek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık ölçütlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nüfusun kadın-erkek oranı
Soru Açıklaması
19.
Hizmet hacminin artıp azalmasına bağlı olarak değişmeyen
maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sabit maliyet
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi alternatif faaliyetlerin maliyet ve
sonuçları açısından karşılaştırmalı olarak analiz edilmesini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik değerlendirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.