Eğitim Club
logo
Sağlık Kurumları ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Bahar Final
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin konusunu oluşturan
mesleki risklerden biridir?
Doğru Cevap: "C" İş kazası
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğünün 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
düzenlenen görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi
Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı’nın görevlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe, faturalandırma ve muhasebe işlemlerini düzenlemek ve bu işlemlerin yürütülmesini sağlamak
Soru Açıklaması
4.
Belirli bir yaş ve cinsiyet grubu hastalar veya belirli bir
hastalığa tutulanların yahut bir organ ya da organ grubu
hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve
rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Özel dal hastane
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Hastaneler Tüzüğü’ne göre özel
hastanelere kabul edilemeyecek kişilerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Uyuşturucu madde alışkanlığından dolayı hastanelerde tedavilerine mahkemelerce karar verilenler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının danışma ve denetim birimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Personel Dairesi Başkanlığı
Soru Açıklaması
7.
Sosyal güvenlik kavramı ilk kez hangi ülkede bir hukuki
metinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" ABD
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Devlet İlkesi gereği genel sağlık
sigortası kapsamına alınmış olup, prim ödemeksizin sigortadan
yardım alma hakkına sahip olan kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İsteğe bağlı sigortalı olanlar
Soru Açıklaması
9.
Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primi ödeyenler için
ödemeleri gereken genel sağlık sigortası prim oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" %12,5
Soru Açıklaması
10.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi çocuk işçidir?
Doğru Cevap: "D" 14 yaşını tamamlamış fakat 15 yaşını tamamlamamış kişi
Soru Açıklaması
logo
Sağlık Kurumları ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Bahar Final
11.
Çalışma gücünün sürekli biçimde kısmen veya tamamen kaybedilmesi sonucunu doğuran sağlık bozukluğu hâline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Malullük
Soru Açıklaması
12.
5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra ölen
sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için en
az kaç gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş
olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 1800
Soru Açıklaması
13.
Yurt dışı tedavilerine ilişkin raporların Bakanlıkça
onaylanmasından itibaren kaç ay içerisinde yurt dışına çıkmak
üzere işlem yapılmayan raporların yenilenmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanun’un 4/1 – b maddesi
uyarınca hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışanlardan olup, bağımsız çalışan sigortalı
statüsünde değildir?
Doğru Cevap: "B" İşçi sendikası başkanları
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Genel Sağlık Sigortası kapsamında
sağlananı hastalık ve analık sebebiyle sunulacak sağlık
hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedaviler için gerekli olabilecek
diğer tamamlayıcı hizmetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Rahim tahliyesi
Soru Açıklaması
16.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında sunulan yardımcı üreme
hizmetlerinden yararlanabilmek için gereken yaş sınırı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olmak
Soru Açıklaması
17.
İlk emekli maaşı uygulaması aşağıdaki ülkelerden hangisinde
gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Almanya
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri, yasama organı eski
üyeleri ve dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlerin
tedavi yardımlarından yararlanabilecek yakınlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Yasama organı üyeliği sona eren üyelerin üvey çocukları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalığı sigortası
kapsamında sağlanan parasal yardımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gelir bağlanmış kız çocuklarına eğitim ödeneği verilmesi
Soru Açıklaması
20.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının cenaze
ödeneği ilk olarak aşağıdaki hak sahiplerinden hangisine ödenir?
Doğru Cevap: "B" Sigortalının eşine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.