Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılamaların Tamamlanması İçin Öngörülen Hedef Sürelerin Belirlenmesi ve Uygulanması Yönetmeliği Resmi Gazetede

admin
Haziran 23, 2017

Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef sürelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin amacı soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin belirlenmesi ve uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin yönetmelik, bölge adliye mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları, adli yargı ilk derece mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları, bölge idare mahkemeleri ile idari yargı ilk derece mahkemeleri tarafından yürütülen soruşturma, kovuşturma veya yargılamalara ilişkin hedef sürelerin belirlenmesi ve uygulanmasını kapsar.

Hedef sürelerin belirlenmesinde ve duyurulmasında uyulacak esaslar nelerdir?

Hedef süresi belirlenecek soruşturma, kovuşturma veya yargılama türleri ile bunlara ilişkin hedef süreler, Kurulun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Hedef süreler belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

10 Kasım 2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak oluşturulan Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında ve 29 Mart 1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Bakanlıkça hazırlanan adli istatistiklerde gösterilen ortalama soruşturma, kovuşturma veya yargılama süreleri,

Fiilen görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcı sayısı, Her bir daire, mahkeme, hakim veya Cumhuriyet savcısına düşen derdest dosya sayısı veya puanı, Soruşturma veya yargılama usul kuralları, 8’inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Cumhuriyet başsavcılıkları ile adalet komisyonu başkanlıklarınca gönderilen yıllık raporlar, belirlenen hedef süreler Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve Cumhuriyet başsavcılıkları ile adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilir.

Sürelerin başlangıcı ve sonu.

Hedef sürelere uyumun ölçümlenmesi; soruşturma işlemlerinde suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenildiği, ceza mahkemelerinde iddianamenin kabul edildiği, hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde davanın esas kaydının yapıldığı, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde dosyanın daireye geldiği tarihte başlar. Soruşturma evresinde soruşturmayı bitiren kararla, kovuşturma veya yargılamalarda gerekçeli kararın yazımı ile son bulur. Tatil günleri sürelerin hesabına dahil edilir.

İlgililerin bilgilendirilmesi.

Cumhuriyet başsavcılıklarında kayıt numarası alan soruşturma dosyalarında, ilgilinin bizzat sözlü veya yazılı müracaatı halinde hedef süreyi içeren belge soruşturma bürosunca verilir. Bu belge ayrıca tebliğ edilmez.

Ceza mahkemelerinde, sanık, müdafi veya kanuni temsilcisine iddianame ekinde hedef süreyi içeren belge gönderilir; şikayetçi, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu veya vekiline ise duruşma gününü bildiren çağrı kağıdıyla gönderilir.

Hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde, dava açılırken davacı veya vekiline tevzi bürosu tarafından UYAP üzerinden tanzim edilerek verilen tevzi formlarında hedef süre belirtilir. Davalı veya vekiline ise bu formlar dava dilekçesi ekinde gönderilir.

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde, esas kaydı alan dosyalarda duruşma açılmaması halinde ilgilinin bizzat sözlü veya yazılı müracaatı üzerine hedef süreyi içeren belge yazı işleri müdürlüğünce verilir. Bu belge ayrıca tebliğ edilmez. Duruşma açılmasına karar verilmesi halinde ise hedef süreyi içeren belge çağrı kağıdıyla ilgililere gönderilir.

Yargılamaya ilişkin olarak ilgililere verilecek tevzi formlarında veya yapılacak bildirimlerde “Belirtilen sürede soruşturmanın veya yargılamanın sonuçlandırılması hedeflenmekte olup, bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerle meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.” açıklamasına yer verilir.

Hedef sürelerin takibi.

Belirlenen hedef süreler Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca UYAP’a işlenir. Hedeflenen sürede sonuçlanmayan her bir dava ve soruşturma dosyasına ilişkin gecikme nedenleri 30 Eylül 2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanun Yolu Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte gösterilen değerlendirmeye esas olmak üzere dosyayı muktezaya bağlayan başkan, üye, hakim veya Cumhuriyet savcısı tarafından UYAP’ta ilgili ekrana işaretlenir.

Hedef sürelere ilişkin ölçümleme bilgileri her yıl ocak ayı başında Cumhuriyet başsavcılıkları ve adalet komisyonu başkanlıklarının ilgili UYAP ekranında gösterilir.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve adalet komisyonu başkanlıkları, başkan, üye, hakim ve Cumhuriyet savcılarının da görüşünü alarak her yıl ocak ayı sonu itibariyle hedef sürelerin gerçekleşmesinde yaşanan gecikmelerin sebepleri ile çözüm önerilerine ilişkin yetki çevresini de kapsayacak şekilde bir rapor hazırlar. Hazırlanan rapor Hakimler ve Savcılar Kuruluna ve Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.

Hedef sürelere ilişkin ölçümleme bilgileri ayrıca performans değerlendirme ve geliştirme formunun doldurulmasında değerlendirmeye esas alınır.

Hedef sürelerin güncellenmesi.

Soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef süreleri en geç iki yılda bir Bakanlık tarafından güncellenir.

Yönetmeliğe uyum ve geçiş hükümleri.

GEÇİCİ Adli yargı ilk derece mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları ile idari yargı ilk derece mahkemelerinde uygulanacak olan hedef süreler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine göre ilan edilir ve Cumhuriyet başsavcılıkları ile adli ve idari yargı adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilir.

Bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarınca uygulanacak hedef süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde belirlenip, ilan edilerek duyurulur.

Hedef süre uygulaması, sürelerin Bakanlıkça internet sitesinde ilanı tarihinden itibaren başlar. Yönetmelik 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik tam metni için TIKLAYINIZ.Kaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı