Yeni KHK’da dikkat çeken karar!

admin
Ağustos 25, 2017

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci  barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB)  alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 katı idari  para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’ye göre, 24 Mart 1950 tarihli ve 5661  sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun’a  yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde  aranan şartlara yeni koşullar eklendi.

Buna göre, yurt ve benzeri kurumların kurucularında, ilgili kanunda  belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya  daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik  alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine  karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli  savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan  kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel  dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin  Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış  olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması gerekecek. Bu  kişilerde, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli  güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaması şartı  aranacak.

Yapılan inceleme, soruşturma ve denetimlerle yurt ve benzeri kurumun  Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, mevzuatta  belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel  çalıştırması, barınma hizmetine ilişkin yükümlülük veya taahhütlerini yerine  getirmemesi, sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yapması, ilgili  yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine aykırı fiillerde bulunması halinde  brüt asgari ücretin iki katı para cezası verilecek.

AAKaynak

AUZEF BAHAR FİNAL SINAVI
26 - 27 MAYIS 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı