Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yerel Yönetimler Hizmet Kolu 4. Dönem Toplu Sözleşme Tam Metni

admin
Ağustos 24, 2017

2018-2019 Toplu Sözleşmeleri, yetkili konfederasyon Memur-sen ve Kamu İşveren heyeti tarafından imza ile sonuçlandırıldı. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) hizmet kolundaki toplu sözleşmenin tam metni şu şekildedir:

Sosyal denge tazminatı:

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine. 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutan, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem vc güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.

Ek ödeme:

3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele l-k Ödeme Yapılmasına Dair Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alman kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranlan üzerinden meclis yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

İkramiye:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “20.000” gösterge rakamları “25.000”. “30.000” gösterge rakamları “36.000” olarak uygulanır.

Sosyal denge tazminatı kriteri:

Madde 4- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde yirmi beşini” ibaresi “yüzde otuzunu” olarak uygulanır.

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları:

200610344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek /anı ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden: itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ile zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlarda birinci fıkra hükmünden faydalanır.

Mahalli idareler arası yapılacak naklen atamalarda sure sınırı:

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi hükmü mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda uygulanmaz.

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı:

4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan “31/12/2015’* ibaresi “31 12 2019“ şeklinde uygulanır.

Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire balkanlarının ek göstergesi:

Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.

İtfaiye personelinin zamları:

2006 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü’nün 34 üncü sırasında öngörülen zam puanlan %50 artırımlı olarak uygulanır.

Zabıta personelinin zamları:

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (1) sayılı Cetvele göre zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanları %50 artırımlı olarak uygulanır.

Defin hizmetlerinde göre yapanların fazla çalışma ücretleri

17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bas ram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü sayılan günler ve hafta tatili günü kapsamına giren günlerde;

Belediyelerin imam, gassal, memur ve motor unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlara Belediyelerin tabip kadrolarında Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlara çalıştıktan her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Toplu taşıma kartı:

Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu taşıma araçlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilebilir.

İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı:

19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kaydıyla iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandırılır.

İcra memurlarının tazminatı:

Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru kadrolarında bulunanların 2006 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir. Sözleşme tam metni için TIKLAYINIZ.Kaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı